Programbeskrivning

Industriell produktion

KTH erbjuder möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.

Institutionen för industriell produktion driver grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom det breda området produktion. Verksamheten täcker de flesta centrala områden inom dagens produktionsutveckling och tillverkningsprocesser med nära knytning till den tillverkande industrin.

Vi erbjuder doktorandutbildning inom forskarutbildningsämnet industriell produktion, med inriktning mot:

 1. Hållbara produktionssystem
 2. Maskin- och processteknologi
 3. Produktionsteknisk mätteknik och precision teknologi
 4. Teknik för anpassningsbar produktion

Dessa inriktningar är dock inte tänkta att rent organisatoriskt bedrivas som enskilda inriktningar, men kan skrivas in i examensbeviset.

Mål för utbildning på forskarnivå

Syftet med KTHs utbildning på forskarnivå är att förse samhället med kvalificerade forskare som kan bidra till en hållbar samhällsutveckling. Målet är att doktoranderna ska bli självständiga, utmärkta forskare. Den forskarutbildade ska efter avslutade studier kunna:

 • beskriva och förklara teorier och empiriska resultat inom det aktuella området
 • formulera konkreta forskningsfrågor inom det aktuella området
 • använda vetenskapliga metoder och utveckla ny kunskap genom egna vetenskapliga studier
 • kritiskt analysera och värdera tillämpade metoder och resultat från egna och andras vetenskapliga studier presentera och diskutera forskningsresultat inom vetenskapssamhället
 • presentera forskning på ett pedagogiskt sätt utanför vetenskapssamhället och i utbildningssammanhang
 • bedöma etiska aspekter kring forskning inom det aktuella området och agera utifrån dessa samt
 • identifiera behov av ny kunskap och ha kunskap om att initiera och leda forskning

Utbildningen på forskarnivå ska även sträva mot att doktoranden efter avslutade studier ska kunna:

 • delta i tvärvetenskapliga samarbeten inom det aktuella problemområdet samt
 • analysera forskningens roll i samhällsutvecklingen.

Huvudhandledaren och doktoranden ska vid uppföljning av den individuella studieplanen ange hur doktoranden ska nå dessa mål. Om målen inte har uppfyllts vid examination ska både huvudhandledare och doktorand vara beredda att förklara varför.

Tillhör: Industriell produktion
Senast ändrad: 2015-05-08