Hållbara produktionssystem

Enhetschef

Lihui Wang

Hållbara produktionssystem (Sustainable Production Systems – SPS)

Enheten Hållbara produktionssystem fokuserar på både grundläggande forskning och industriella tillämpningar inom områdena hållbara tillverknings- och produktionssystem. Denna forskningsverksamhet täcker spektrat från adaptiv styrning på maskin-nivå till tillverkningsplanering på företagsnivå. Hållbarhetsfrågor behandlas från miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiv, tillsammans med livscykeln för produkter inklusive deras produktion. Anpassningsförmåga är ett annat mål med gruppens lösningar; att ta itu med dynamisk osäkerhet hos tillverkningssystem, genom att tillämpa tillverkningsintelligens i realtid. Den nuvarande forskningsportfolion är illustrerad i figuren nedan.