Anna Wahl

Anna Wahl

Professor
Telefon: 08 790 67 59
E-post: anna.wahl@indek.kth.se  
Besöksadress: Lindstedtsvägen 30 , Rum: 255

Kort Biografi

Anna Wahl är professor i Genus, organisation och ledning vid Industriell ekonomi och organisation, KTH. Hennes forskningsområden är organisation och ledarskap med särskilt fokus på genus och feministisk teori. Hon har forskat inom området sedan tidigt 1980-tal, och därmed varit en pionjär inom området i Sverige bl. a. genom avhandlingen ”Könsstrukturer i organisationer” som publicerades 1992. Hennes huvudsakliga forskningsfrågor handlar om kön som maktrelation i organisationer relaterade till processer av förändring och motstånd. Hon forskar också om konstruktioner av kön, t ex olika konstruktioner av manlighet och kvinnors strategier. Ytterligare ett viktigt forskningsområde är på vilket sätt organisationer könsmärks och betydelsen av organisationskultur för samspelet mellan makt och kön. Hon bildade forskargruppen Fosfor år 2000 på Handelshögskolan, vilken varit ledande på området organisation, ledarskap och kön i Norden. Forskargruppen har publicerat flera böcker bland annat ”Det ordnar sig” (2001, omarbetat version 2011), en vanligt förekommande kursbok på universitet, i ledarutveckling samt i jämställdhetsutbildningar. AW har publicerat artiklar i tidskrifterna International Review of Women and Leadership, Kvinnovetenskaplig tidskrift, NORA Nordic Journal of Feminist and Gender Research och Equal Opportunities International.

Anna Wahl disputerade 1992 på Handelshögskolan i Stockholm, där hon också blev docent 1998. Hon var gästprofessor vid Karlstad universitet 2004-2005 och vid Linköpings universitet 2012-2014. Hon kom till KTH 2005, där hon fick en professur 2008. Hon har varit huvudhandledare för fem avslutade doktorsavhandlingar och varit opponent vid sex doktorsdisputationer. AW har många sakkunniguppdrag inom den akademiska världen, och är t ex ledamot i Gender Equality Commission vid Swiss National Science Foundation. Hon har medverkat i flera statliga utredningar om könsfördelningen på chefspositioner i näringslivet och var särskild utredare för utredningen som resulterade i SOU 2003:16 ”Mansdominans i förändring” samt SOU 2014:80 ”Ökad medvetenhet men långsam förändring”. Hon har medverkat i ett stort antal utbildningar, ledarskapsprogram och förändringsprojekt inom de flesta områden i svenskt arbetsliv under drygt tjugo år. Hon är en välkänd föreläsare inom området organisation, ledarskap och kön samt feministisk teori, både i Sverige och internationellt. AW har bland annat under 2015-2016 varit inbjuden talare till Université de Lausanne (UNIL), EPFL (École Polytechnique Federale de Lausanne), EMBO (European Molecular Biology Organization), Swiss Science Foundation, Oslo Universitet och NTNU (Norges Teknisk- Naturvitensakpelige Universitet). AW har också ett uppdrag på KTH med att arbeta för integrering av kunskap om genus och jämställdhet i undervisningen. Hon genomför workshops och utbildningar med ledningsgrupper och chefsgrupper, samt för programansvariga och lärare på KTH. Hon är ledamot i FFA gruppen, Future Faculty ansvariga på KTH, samt i STYRKA (karriärstöd på KTH). Hon genomförde 2015-2016 tillsammans med professor Marianne Ekman Rising Program för Forskare på KTH, på uppdrag av FFA-gruppen och vice rektor Gustav Amberg. 

Aktuell forskning 

1. Eivor & Mai. Forsknings- och utvecklingsprojekt för jämställdhetsarbete med maktperspektiv Anna Wahl och Charlotte Holgersson, projektledare, finansierat av Vinnova.

Projektet Eivor & Mai syftar till att bidra till ökad jämställdhet inom filmbranschen och materialforskningen i Sverige. Trots många års erfarenheter av olika metoder, projekt och särskilda satsningar utgör alltjämt kravet på ökad jämställdhet en utmaning. Målet med projektet är därför att vidareutveckla kunskap om jämställdhetsarbete för att bidra till ökad medvetenhet och högre kvalitet vid utformning av förändringsprojekt. Kunskapsmässigt baserar sig projektet på forskning om genus, organisation och ledning med ett uttalat maktperspektiv. Projektet har en interaktiv ansats och är inriktat på att skapa förändringsinitiativ. Filmbranschen och materialforskningen är till synes olika men det finns även likheter som kan användas på ett konstruktivt sätt. Dels finns en problematik kring mansdominans i båda branscherna, dels är verksamheten ofta organiserad i projekt, vilket formar organisationskulturen och påverkar möjligheterna till inflytande. Projektorganiseringen medför också ett beroende av externa medel från en mängd finansiärer samt mer lösliga organisationsformer och skiftande ledningsstrukturer. Vidare utgör dessa områden kreativa branscher med starka professioner, t ex regissör/producent och professor/forskare. Det fanns en utmaning i att arbeta med de båda parterna var för sig, men också att genomföra vissa delar gemensamt för att uppnå ömsesidigt utbyte mellan branscherna, där likheter och skillnader utgör en grund för kreativa samtal. Projektet bygger vidare på flera tidigare projekt inom de båda branscherna som AW och CH varit projektledare för, bland annat Harriet (deltagare från Excellence center Hero- M) och Moviement (där deltagarna utgjordes av kvinnliga filmregissörer, finansierat av Svenska filminstitutet). Under 2016 skrivs flera rapporter och artiklar där projektet Eivor & Mai beskrivs och analyseras. AW har också på uppdrag av WIFT, Women in Film and Television, genomfört en studie om jämställdhet inom svensk film. En populär skrift om projektet är:

Wahl, Anna & Ottilia Wahl (2016) No sexism please – we’re Swedish. A study of gender equality in the film industry. Ellen Tejle and Helene Granqvist (eds.) Stockholm: WIFT (Women in film and television Sweden).

http://www.wift.se/ny-skrift-om-representation/

2. Könsmärkning av teknik med fokus på området ICT.

Projektledare Anna Wahl, avhandlingsprojekt av Åsa Johansson.

Teknikindustrin är mansdominerad, teknik och manlighet är nära sammankopplade begrepp. Definitioner av teknik har baserats på idéer om män och manlighet. Både genus och teknik är sociala konstruktioner och kan därför förändras inom ett specifikt sammanhang i sociala processer. Ingenjörsrollen är präglad av denna diskurs och teknikindustrin har visat sig svårförändrad med avseende på jämställdhet. Den förändring som skett har gått långsamt, och ser olika ut inom olika ingenjörsområden. Forskningsprojektet är särskilt inriktat mot området Genus och ICT. En aktuell artikel från projektet är:

Holgersson, Charlotte, Höök, Pia & Wahl, Anna (2014) Women as power resources: Putting theory into practice. In Bilimoria, Diana & Lord, Linley (eds.) Women in STEM Careers. International perspectives on increasing workforce participation, advancement and leadership. (pp. 127-145) Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd.

3. Genus i akademin

Projektledare Anna Wahl

Detta projekt har fokus på förändringsarbete i akademin för att öka jämställdhet och mångfald. I en del av projektet utforskas och utvecklas metoder för förändringsarbete. I en annan del är fokus på könsmärkta villkor i akademiska organisationer. Projekt Eivor & Mai är delvis en del av detta projekt, tillsammans med andra pågående utvecklingsprojekt på KTH. Boken Det ordnar sig (Studentlitteratur), som är en flitigt använd grundbok i undervisning uppdateras under 2016 för att ges ut i en ny upplaga 2017. Aktuella publikationer på området är bland annat:

Wahl, Anna (2016) Att synliggöra det osynliggjorda. In Lantz Jenny and Linda Portnoff (eds.) 179 år av ensamhet (pp. 73-96) Stockholm: Albert Bonniers Förlag.

Wahl, Anna (2015) The gender equality index and reflective role-plays: Introducing gender in management education. In Flynn, Patricia M, Kathryn Haynes and Maureen A Kilgour (eds.) Integrating gender equality into business and management education: Lessons learned and challenges remaining. (pp. 314-325) Sheffield UK: Greenleaf Publishing Ltd.

Wahl, Anna (2012) Inför obligatoriska genuskurser. I Eduards, Maud m fl (Eds.) Det heter feminism – 20 anspråksfulla förslag för att förändra världen. Stockholm: Hallongrottan och Feministiskt Perspektiv.

Intervju med Anna Wahl om genus i utbildningen på KTH, i samband med Jämställdhetsveckan på KTH februari 2016. Intervju av Ellinor Håkansson.

Podcast: https://soundcloud.com/jamstalldshetsveckan/anna-wahl

Aktuell undervisning 

  • ME1037 Genus och jämställdhet i arbetslivet i teknikyrken
  • ME2075 Leadership and power in industrial organisations: perspectives of gender and diversity
  • ME2089 Leadership in cross cultural contexts
  • ME200X/ME211X MSc Thesis Organization & Management

 Curriculum Vitae

Kort CV på Engelska (pdf 103 kB)

Publikationer

Publikationslista på Engelska (pdf 111 kB)

Till sidans topp