Forskningsportfölj vid Hållbarhet och Industriell Dynamik

Vi forskar för att förstå omvandlingen av industriella system och branscher

Vi fokuserar på industriell dynamik inom system och branscher (mikro-meso-makro nivåer) där hållbarhet – miljömässig, samhällsekonomisk, affärsmässig och social – utgör en central utmaning. Detta omfattar teknologier och branscher som förnyelsebar energi, skogsindustri, råvarubaserad industri, tjänstenäringar samt betalsystem. 

Vår utgångspunkt är att skapa och sprida kunskap om kritiska utmaningar för organisationer kopplat till industriell omvandling som ingenjörer möter i dagens och framtidens yrkesliv. 

Axplock av forskningsprojekt

Nätägarrollen och resurseffektiv utbyggnad av solel

Projektet ’Hur en förändrad nätägarroll kan bidra till en resurseffektiv och systemvänlig utbyggnad av solel’ är finansierat av Energimyndigheten .
Inom forskningsprojektet kommer man att studera på vilket sätt förändrade roller för lokala nätägare skulle kunna främja en resurseffektiv och systemvänlig solelutbyggnad i Sverige.

Forskare i projektet är: Martin Vendel (projektledare), Petter Johansson och Cali Nuur.
För ytterligare information kontakta: petter@nhsab.se

Styrmedel och investeringsincitament på elmarknaden: Industri aktörernas och finans aktörernas perspektiv

Det råder osäkerhet kring hur incitament kan skapas för att möjliggöra de omfattande investeringar i kraftsystemets omvandling som klimatmålen kräver. Detta forskningsprojekt ska bidra till utformningen av framtida styrmedel genom att utvärdera och analysera nuvarande styrmedel.

Forskare i projektet är Niklas Arvidsson, Fabian Levihn och Saara Hollmén
För ytterligare information kontakta: niklas.arvidsson@indek.kth.se

Publikationer från enheten

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2018-04-03