Forskningsportfölj vid Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap

​​​​​Forskningsgruppen Industriell Marknadsföring vid INDEK, KTH bedriver forskning inom ett antal viktiga områden som berör forskare, praktiker och beslutsfattare. På många sätt överlappar dessa forskningsområden med forskningsprioriteringarna vid Marketing Science Institute, det främsta internationella organet för främjande av forskning och praktiska tillämpningen inom marknadsföringsområdet.
Forskningsverksamheten i gruppen inkluderar, men är inte begränsade till:

  • Förståelse av kunderfarenheter och kundbeteenden

Framsteg inom teknik innebär att kunderna alltmer söker upplevelser snarare än enbart inköp av produkter och tjänster. Detta återspeglas i det sätt köpprocesser förändras, hur kunder söker erbjudanden, och hur de interagerar med leverantörer – både vid industriella inköp och i konsumentsammanhang. Gruppen bedriver forskning kring mekanismer som är tillgängliga för optimala kundupplevelser, både i fysiska och i digitala miljöer. Särskild uppmärksamhet ges till Smartphone-tillämpningar och användningen av Tablet datorer.

  •  Hantering av varumärken på förändrade marknader

Gruppen ger särskild uppmärksamhet åt varumärken och deras förvaltning i den moderna ekonomin. Karaktären och värdet av varumärken och deras arkitektur, särskilt i online-miljöer, analyseras – både i industriella kontexter och på konsumentmarknader. Varumärkessamhällen och deras styrkor och skulder beaktas och lyxvarumärken och deras egenheter får uppmärksamhet.

  • Alternativa datakällor för marknadsanalys och stöd för beslutsfattande

Onlinemiljön tillhandahåller en uppsjö av datakällor som kan nås för att studera olika aspekter av marknader och även ge inblick i ledningens beslutsfattande. Näringslivet har idag en mängd verktyg och metoder för analys tillhanda för att få insikt i dessa datakällor. Till exempel använder en ström av forskning innehållsanalys av grafiska teckningar för att spåra allmänna opinionen mot olika aspekter av marknadsföring, såsom personlig försäljning och reklam under lång tid.
 

  • Säljkårens roll och Marknadsföringens Strategi

Trots framsteg i Internet-teknik och online-alternativa inköp, har betydelsen av säljkåren inte minskat hos många företag. Det finns en brist på forskning om säljar-prestanda. Gruppen försöker att lösa detta genom att studera olika aspekter av säljare. Områden som studeras är kommunikation, beteende och motivation och dess konsekvenser för försäljningens effektivitet. Till exempel studerar ett pågående projekt effekterna av icke-verbal uttrycksfullhet bland säljare och dess effekter på andra beteenden, till exempel intresset av att få feedback, och förhållandet mellan personlighetstyp och icke-verbal uttrycksfullhet.

  •  Resurser till, och effekter av, e-handel

Organisationer måste utvärdera den långsiktiga effektiviteten i deras e-handel strategier. Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt aspekter som webbdesign och prestanda, prissättning, distribution och förvärv och bibehållande av kunder. Gruppen bedriver forskning av alla dessa faktorer, med särskild inriktning gentemot nivån på investeringarna i e-handel av företag, hur dessa utgifter kan och bör fördelas, och på beräkningen av avkastning för investeringen i e-handel.

  •  Marknadseffekter av nya teknologier och tjänster i en internationell kontext

Globalisering, tjänstefiering, nya teknologier, nya branscher så väl som nya typer av tjänster och produkter har det senaste decenniet introducerats på mängder av olika marknader och på så sätt omvandlat näringslivet. Gruppen bedriver olika forskningsprojekt med detta som fokus. Som exempel pågår ett projekt som behandlar hur konsultbranschen så väl som traditionell industri omvandlas och adapterar klimatfrågan på den företagsstrategiska agendan. Gruppen har därigenom även ett intresse för hur olika typer av marknadskrafter och omvärldsfaktorer omvandlar och nyskapar branscher på olika sätt.

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2017-09-29