Anna Wahl ny vicerektor på KTH

Anna Wahl har nyligen blivit utnämnd och tillträtt som en av fyra vicerektorer från och med den 1a Januari i år.

Anna Wahl, Professor

Sedan tidigare leder Anna också  arbetet med KTH:s jämställdhetsintegrering ett uppdrag som alla lärosäten har fått av regeringen och detta arbete kommer att fortsätta än mer då Anna blir den vicerektor som har ansvar för jämställdhet samt värdegrunder.

Vi har i och med detta gjort en kort intervju med Anna.  

Sen du kom till KTH/INDEK har du sett någon progression inom området?

Jag kom till KTH sommaren 2005. Vi var en grupp på fem forskare, kallad Fosfor, som flyttade till KTH från Handelshögskolan i Stockholm (Sedan 2008 ingår enheten vid INDEK då Anna också fick sin professorstitel här).

Vårt forskningsområde är genus och organisation, ofta med fokus på ledarskap och förändring. Sedan vi kom till KTH har vi dels bedrivit flera forsknings- och utvecklingsprojekt där delar av KTH ingått, dels medverkat i KTH’s jämställdhetsarbete på olika sätt.

Jag har också samarbetat med den tidigare vicerektorn för jämställdhet och fakultetsutveckling Gustav Amberg under flera år i rollen som expert. På de drygt tio år som jag varit här på KTH har det hänt mycket. Många ledningsgrupper och chefer har utbildats i genus och jämställdhet. Vi har skapat en grupp som kallas FFA (Future Faculty Ansvariga), som består av vice skolchefer och några skolchefer från samtliga skolor. Där har ett jämställdhetsperspektiv varit närvarande i alla diskussioner och beslut, främst i frågor som rör fakultet. I det karriärstöd som utvecklats har också jämställdhet integrerats på ett medvetet sätt. Vi har även tagit tag i frågan om att integrera genus och jämställdhet i grundutbildningen, och flera goda initiativ har tagits. Allt detta arbete ska vi bygga vidare på och utveckla. Det finns fortfarande problem med ojämställdhet, så det är en hel del kvar att göra.

Vad tar du med dig från ditt arbete/forskande vid INDEK till den nya posten som vicerektor och det arbetet?

De första åren var vi en egen enhet på ITM. Under den tiden var jag med i ITM’s ledningsgrupp, och senare var jag med i INDEKs ledningsgrupp. Jag har också varit vice skolchef för ITM skolan. Jag tar med mig alla dessa erfarenheter från INDEK/ITM av ledarskap i akademin, tillsammans med erfarenheter från andra uppdrag (till exempel från Vinnova, Vetenskapsrådet, Högskoleverket och Nationella sekretariatet för genusforskning) som jag har haft till mitt nya uppdrag som vicerektor på KTH. När det gäller sakkunskap är detta uppdrag väldigt nära mitt eget forskningsområde. Jag kommer ha stor hjälp av de teoretiska och praktiska kunskaper jag har från genusforskning och jämställdhetsarbete. I mitt uppdrag ingår också frågor om värdegrund, vilket jag ser fram emot att arbeta med. Det handlar om att säkerställa god statsförvaltning. Det handlar bland annat om hur organisationskulturen på KTH kan utvecklas, och där ingår förstås dimensionerna jämställdhet och mångfald.

Vad ser du som de största utmaningarna som vicerektor?

Som vicerektor ska jag leda arbetet med att ta fram en plan för hur KTH ska jämställdhets integreras. Det är ett uppdrag från regeringen. Planen ska innehålla aktiviteter och mål som utgår från upplevda problem med ojämställdhet inom olika områden. Planen ska täcka in alla delar av KTH’s verksamhet, dvs. utbildning, forskning och administrativ/teknisk personal. Den stora utmaningen i detta arbete är att verkligen få igång förändringsarbete där det behövs. Det kommer bli viktigt att få ett brett engagemang för att öka jämställdheten på KTH, vilket kräver ökad medvetenhet i hela organisationen. Det pågår redan ett bra arbete på många håll och det är viktigt att bygga vidare på det som vi redan har satt igång.

Hur fördelar du arbetstiden mellan INDEK och rektorstjänsten?

 Mitt uppdrag som vicerektor är på 50 %, varför jag fortsätter mitt arbete som professor vid INDEK på 50 %. Hur det kommer fungera i praktiken vet jag inte än.

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2017-01-13