Hållbarhet och Industriell Dynamik

Cali Nuur, Enhetschef
Cali Nuur, Enhetschef

Enhetens verksamheter bygger på kunskapsområdet industriell dynamik som är den del av disciplinen som fokuserar på industriell och teknisk förändring. På INDEK undervisar och forskar vi inom vårt kunskapsområde men också inom andra delar av ämnet industriell ekonomi och organisation.

Industriell dynamik har vuxit fram ur flera olika akademiska grunddiscipliner.
De som undervisar och forskar inom området hämtar sin inspiration från ekonomiska grunddiscipliner så som ekonomisk teori, företagsekonomi, industriell ekonomi, teknik, men också från sociologi, historia (ekonomisk såväl som teknisk) och ekonomisk geografi mm.

Kunskapsprofilen varierar mellan olika forskare och emellan olika universitet. På KTH präglas ämnet av ett starkt teknikfokus. I vår forskning och undervisning av industriella fenomen, entreprenörskap och management problem står tekniska förändringar i fokus.

Vi ägnar oss åt grunderna för ”management av inovation, teknologi och kreativitet”.

Vi studerar industriella och tekniska förändringsprocesser (omvandlingsprocesser) och mekanismerna bakom dessa. Dessa processer studererar vi på makro (samhälls, global, nationell) såväl som på mikronivå (t.ex. företag) men också och företrädesvis på systemnivåer däremellan, s.k. ”mesonivå”.

Avslutningsvis kan de industriella och tekniska förändringsprocsserna studeras ur ett hållbarhetsperspektiv.

Förhoppningsvis ska den industriella omvandlingen medföra att utnyttjandet av ändliga resurser minskar och att man finner effektiva metoder för att hantera dessa processer.

Därtill kommer att anspråken på de förnybara resurserna har ökat kraftigt under senare tid, vilket medfört att de naturresurs baserade industrierna samt relaterade teknologier åter hamnat i blickpunkten.

Inte minst de klimatförändringar vi nu står inför aktualiserar en gigantisk industriell omvandling och också omfattande utmaningar för de ingenjörer som kommer att utexamineras. Kunskapsområdet industriell dynamik kan bidra med kunskapssunderlag om hur sådana processer går till, för att användas såväl inom industrin som inom policy sfären.

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2018-04-05