Kurs och examenskrav Nationalekonomi

KTH utfärdar två examina från forskarutbildning: Doktorsexamen och licentiatexamen.

Doktorsexamen (240 ECTS-poäng)

Kraven för doktorsexamen är följande:

  1. Godkänd doktorsdisputation motsvarande 150 ECTS-poäng.
  2. Fullgjorda doktorandkurser motsvarande 90 ECTS-poäng.

Doktorsdisputation

Avhandlingen ska normalt vara skriven på engelska, men svenska accepteras också (trots att detta kräver särskilt tillstånd från skolan för industriell teknik och management (ITM). En doktorsdisputation ska omfatta ny teoretisk och/eller empirisk forskning inom det område som doktoranden har valt att utveckla med hjälp av teoretisk och empirisk forskning. Avhandlingen ska också innehålla en översikt över tidigare relevant forskning och sätta doktorandens bidrag i relation till tidigare forskning.

Avhandlingen kan skrivas i form av en monografi eller som en sammanläggning av vetenskapliga artiklar, men oberoende av format ska avhandlingen vara av sådan kvalitet att den bedöms motsvara minst fyra artiklar publicerade i internationellt erkända, vetenskapliga tidskrifter med referentgranskning.

Doktorsavhandlingen ska vara publicerad innan den försvaras.

Avhandling i form av en monografi

En monografi ska motsvara minst fyra artiklar som har publicerats i internationellt erkända, vetenskapliga tidskrifter med referentgranskning.

En monografi omfattar normalt 80 000 to 100 000 ord och är på mellan 220-260 sidor.
 

Avhandling bestående av en sammanläggning av vetenskapliga artiklar

En avhandling som består av artiklar omfattar normalt följande:

  1. En sammanfattande introduktion (kappa).
  2. Minst fyra publicerbara vetenskapliga artiklar

En sammanfattande introduktion (kappa) omfattar vanligen 30–50 sidor. Där beskrivs syntesen och slutsatserna av de ingående artiklarna och avhandlingens plats i forskningssamhället anges.

Bland de artiklar som ingår i avhandlingen ska doktoranden vara huvudansvarig för minst en artikel och ensam författare till minst en artikel.

När doktorsavhandlingen försvaras bör två artiklar ha godkänts för publicering i internationellt erkända, vetenskapliga tidskrifter, med referentgranskning.

Disputation

I Sverige försvaras en doktorshandling vid en offentlig disputation som tillkännages av universitetsfakulteten. Under disputationen granskas och diskuteras avhandlingen av en opponent. Efter disputationen ska disputationen bedömas med betygen godkänd eller underkänd av en oberoende betygsnämnd bestående av 3–5 professorer.

Licentiatexamen (120 ECTS-poäng)

Kraven för licentiatexamen är följande:

1. En godkänd avhandling motsvarande 75 ECTS-poäng

2. Fullgjorda kurser inom forskarutbildningen motsvarande 45 ECTS-poäng

Licentiatavhandling

En licentiatavhandling ska innehålla en tillämpning av befintlig vetenskaplig kunskap inom ett nytt område som den studerande har utvecklat via teoretiskt eller empiriskt forskningsarbete. Den ska också innehålla en översikt över det valda ämnesområdet samt positionera den studerandes bidrag i förhållande till tidigare forskning.

En licentiatavhandling kan skrivas som en monografi eller som en sammanläggning av artiklar, men oberoende av format ska den vara av sådan kvalitet att den anses motsvara minst två artiklar publicerade i internationellt erkända, vetenskapliga tidskrifter, med referentgranskning.

Om avhandlingen är en sammanläggning av artiklar bör den studerande vara ensam författare till minst en artikel.

Licentiatseminarium

Efter godkännande av huvudhandledaren presenteras avhandlingen och diskuteras på ett offentligt seminarium.

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2017-09-14