Kurs och examenskrav Industriell ekonomi och organisation

Programmet är utformat så att varje sökande får en ämnesbred utbildning i kombination med fördjupning inom sitt specialområde. Kursdelen för doktorandprogrammet består av 90 ECTS-poäng, av vilka 30 poäng gäller obligatoriska och 60 poäng valfria kurser. Beroende på forskningsintressen och utbildningsbakgrund är kurskraven individuellt utformade för varje doktorand.

Obligatoriska kurser

De obligatoriska kurserna för alla som söker till programmet inbegriper följande:

  1. Att forska i industriell ekonomi och organisation: en introduktion  (7,5 poäng)
  2. Kvalitativa forskningsmetoder  (7,5 poäng)
  3. Kvantitativa forskningsmetoder  (7,5 poäng)
  4. Vetenskapsfilosofi (7,5 poäng)

Specialisering inom valfria ämnen

De 60 poängen från kurser för specialisering eller från valfria kurser ska genom beslut fördelas så att varje sökande får en utbildning av ämnesmässig bredd kombinerad med djupgående insikter inom sitt specialistområde. Kursurvalet bestäms gemensamt av doktoranden och hans/hennes handledare.

En hög grad av flexibilitet gäller vid avgörandet av kurser som kan ingå i utbildningen. För varje enskild student planeras kursdelarna tillsammans med handledarna och dokumenteras sedan i den individuella studieplanen.

I programmet industriell ekonomi och organisation (INDEK) kan kurser ingå från andra avdelningar och institutioner vid KTH eller andra universitet.

Vetenskapliga konferenser

Deltagande i konferenser är en central del av doktorandutbildningen. Doktorander i industriell ekonomi och organisation beviljas 1 ECTS-poäng om de deltar och presenterar en uppsats vid en internationell vetenskaplig konferens. Uppsatsen ska ingå i konferenspublikationerna.

Deltagande i en konferens måste planeras i förväg med handledaren.

Totalt beviljas högst 5 ECTS-poäng för deltagande i konferenser.

Kurspoäng från tidigare examina

Doktoranden måste visa upp ett diplom med angivande av kursbeteckning, universitet, examinator, datum och poäng och handledaren ska avgöra om kursen ska ingå i doktorandstudierna.

Endast ett visst antal poäng från kandidat- och mastersnivå accepteras. 

Krav för doktorsexamen

En avhandling för doktorsexamen ska innehålla nya teoretiska eller empiriska forskningsresultat inom det valda ämnesområdet som doktoranden har utvecklat via teoretiskt eller empiriskt forskningsarbete. Den ska också innehålla en översikt över tidigare forskning inom det valda ämnesområdet samt positionera doktorandens bidrag i förhållande till tidigare forskning. Oavsett om doktorsavhandlingen läggs fram som en monografi eller som en sammanläggning av vetenskapliga artiklar skall den vara av sådan kvalitet att den bedöms motsvara minst fyra artiklar publicerade i internationellt erkända vetenskapliga tidskrifter med referentgranskning.

En monografi skall normalt omfatta mellan 150-200 sidor.

En sammanläggningsavhandling skall, förutom en sammanfattande kappa om normalt cirka 50 sidor, omfatta minst fyra publiceringsbara vetenskapliga artiklar (den internationella normen inom området). Doktoranden skall vara ansvarig försteförfattare av minst en artikel samt ensam författare av minst en artikel. Vid disputationstillfället skall dessutom helst minst två artiklar vara accepterade för publikation i internationellt erkända vetenskapliga tidskrifter med referentgranskning.

För mer information: studieplan (pdf 109 kB)

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2018-09-04