Europeiska doktorsprogrammet i industriell ekonomi, EDIM

OBS! Antagningen till EDIM har upphört då programmet var tidsbegränsat

Uppdrag och inriktning

Europeiska doktorsprogrammet i industriell ekonomi (EDIM) är ett fyraårigt toppmodernt forskningsprogram för doktorander som är inriktat på ekonomiska frågor av betydelse för de europeiska företagens framtida konkurrenskraft och hållbarhet. Programmet har till uppgift att generera spetskompetens i gränsområdet mellan ingenjörsvetenskap och ekonomi.

Vår ambition är att utbilda doktorer med en ny europeisk profil som utmärks av en omfattade vetenskaplig och internationell bredd inom ingenjörsvetenskap och ekonomi. EDIM-doktoranderna kommer att bedriva forskning inriktad på nära samarbete med den europeiska industrin för att främja en djup insikt i ekonomiska utmaningar som gäller globalisering och en djup interkulturell medvetenhet. Forskarna inom EDIM kommer att kunna hantera utmanande ekonomiska frågor om globaliseringen i industriella satsningar, exempelvis inom verksamhet, forskning och utveckling, industriell marknadsföring, innovation och entreprenörskap.

Det unika med EDIM är att programmet erkänner betydelsen av att integrera ett ekonomiskt perspektiv med djupa tekniska kunskaper. Programmet är tvärvetenskapligt och empiriskt för att doktoranden ska få en tydligare förståelse av mönstren och villkoren för industriella ansträngningar i dagens internationella miljö.

Struktur

Inom EDIM finns en internationell grupp doktorander som arbetar med en rad samordnade forskningsfrågor vid de tre partneruniversiteten. En gemensam kursplan för EDIM, gemensam handledning, workshops arrangerade inom EDIM varje kvartal, planerad rörlighet för doktoranderna, en dubbel doktorsexamen, en internationell rådgivande styrelse och en gemensam vetenskaplig kommitté från partneruniversiteten binder ihop programmet.

Till programmet antas årligen nio doktorander som fördelas lika mellan de tre partneruniversiteten. Varje doktorand placeras i första hand vid ett hemuniversitet men arbetar under minst 12 månader av programmet vid ett värduniversitet, Dessutom ägnas omfattande tid åt empiriskt fältarbete.

Antagning

Till EDIM-programmet antas bara sökande med MSc-examen i ingenjörsvetenskap.

Examen

Doktoranderna inom programmet EDIM kommer att examineras ut med en dubbel doktorsexamen. Detta innebär att varje doktorand kommer att registreras vid två av partneruniversiteten (hemuniversitet och värduniversitet) och att de måste uppfylla båda universitetens krav och kvalitetsnormer.

Programkonsortium

EDIM administreras av ett konsortium bestående av institutionerna för industri och ekonomi vid de mest framstående och respekterade ingenjörsvetenskapliga universiteten i Sverige, Italien och Spanien:

  • Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Stockholm, Sverige
  • Universidad Polytechica de Madrid, UPM, Madrid, Spanien
  • Politecnico de Milano, POLIMI, Milano, Italien.

Dessutom finns det tre associerade partner som representerar Europa, Asien och Latinamerika.

  • Swiss Federal Institute of Technology Zurich ETHZ (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich ETH), Schweiz
  • Universidade de Sao Paolo, USP, Brasilien
  • Rajamangala University of Technology Thanyaburi, RMUTT, Thailand

EDIM stöds av flera företag och organisationer, däribland Top Industrial Managers for Europe (T.I.M.E. Association); den svenska Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och den italienska Associazione Nazionale di Impiantistica Industriale (ANIMP).

Läs mer på EDIM:s hemsida.

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2017-09-14