Doktorandseminarier inom programmet

Varje doktorand måste minst tre gånger under sin doktorandtid presentera sin forskning inför institutionen. Dessa tillfällen ska organiseras som tre programseminarier då samtliga fakultetsledamöter och doktorander inbjuds att delta.

  1. Ett seminarium då avhandlingsplanen presenteras—efter cirka 1 års studier (efter 25 % av studietiden).
  2. Mellanlägg/licentiatseminarium—cirka halvvägs (efter 50 % av studietiden).
  3. Slutseminarium—när det bedöms vara 6-12 månader till disputationen (efter 90 % av studietiden).

Vid seminariet granskas doktorandens manuskript av en sakkunnig opponent (diskutant) som inte är engagerad i doktorandens forskning och utbildning. Till ordförande för seminariet utses en person som tillhör programmets handledarkollegium, dock inte doktorandens huvudhandledare eller biträdande handledare.

Manuskriptet ska vara tillgängligt för alla inbjudna minst en vecka före seminariet.

Presentation av avhandlingsplanen

Efter cirka ett års studier ska doktoranden presentera sin avhandlingsplan vid ett seminarium som syftar till att stödja och vägleda den studerande i hans/hennes framtida forskning. Seminariet är normalt inriktat på syftet med forskningen, forskningsfrågor, möjliga teoretiska grundvalar, forskningsdesign och planering av framtida forskningsverksamhet.

Diskutanten är vanligen en högskolelärare med doktorsexamen och rekryteras ofta från en annan avdelning vid institutionen.

Mellanlägg/licentiatseminarium

Cirka halvvägs under doktorandutbildningen ska doktoranden presentera sin forskning vid licentiatseminariet. Syftet är att granska och vidga perspektiven för den studerandes framsteg och ge konstruktiv feedback inför nästa steg i forskningsarbetet.

Diskutanten är vanligen en högre akademisk lärare och docent. Diskutanten rekryteras vanligen externt.

Slutseminarium

Innan doktorsavhandlingen är färdigställd och när huvudhandledaren bedömer att 6–12 månader av arbetet återstår ska doktoranden presentera sitt manuskript på ett slutseminarium som syftar till att säkerställa att doktorsavhandlingen håller hög vetenskaplig kvalitet.

Vid slutseminariet granskas, vad som bedöms vara, näst sista versionen av avhandlingsmanuset, vilket innebär att alla delar av avhandlingen finns med i sin helhet (även om de ännu inte är färdigbearbetade).

Diskutanten är vanligen en extern högre akademisk lärare som är professorskompetent eller docent.

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2014-01-08