Process och struktur

Syfte och målsättning

Det övergripande syftet är att utbilda doktoranderna till att bli oberoende, framstående forskare inom sitt specialområde.

Efter examen ska doktorerna kunna

 • visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet, och
 • visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet;
 • visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk granskning och bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och att granska och värdera sådant arbete,
 • med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till kunskapsutvecklingen,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt,
 • visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och
 • visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande.
 • visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska bedömningar, och
 • visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.

Examina 

KTH utfärdar två akademiska forskarexamina: Doktorsexamen och licentiatexamen. 

 • Kraven för doktorsexamen (kursplanen 2013), är totalt 240 högskolepoäng bestående av 90 poäng för doktorandkurserna och 150 kurspoäng för doktorsdisputationen. Kurserna för 90 poäng omfattar en obligatorisk kursplan bestående av fyra kurser som sammanlagt omfattar 30 högskolepoäng och specialiserade kurser omfattande 60 poäng.
   
 • Doktorsexamen motsvarar fyra års heltidsstudier. Eftersom de flesta doktorander som har ett anställningskontrakt tillbringar 20 % av sitt arbete som undervisnings- eller forskningsassistenter avlägger de normalt doktorsexamen efter cirka fem år.
 • För licentiatexamen (kursplanen 2013) uppgår kraven i programmen till totalt 120 högskolepoäng (två års heltidsstudier) bestående av 45 poäng för kursdelen och 75 poäng för licentiatuppsatsen. Kursdelen på 45 poäng består av en obligatorisk kursplan med två kurser på 15 poäng och specialiserade kurser på 30 poäng.

Handledning

Varje doktorand arbetar under överinseende av en huvudhandledare och en eller flera biträdande handledare.

Huvudhandledaren ska vara professor eller docent och vara anställd vid KTH. Den biträdande handledaren ska ha avlagt doktorsexamen.

Individuell studieplan

Varje doktorand har en individuell studieplan med angivande av förväntad forskning, kursarbete, viktiga delmål och andra aktiviteter som ska genomföras under doktorandstudierna. Studieplanen fungerar som en kursplan där alla krav, åtaganden och rättigheter för varje individuell doktorand fastställs.

Den första versionen av studieplanen överlämnas i samband med antagningen till programmet.

Studieplanen uppdateras varje år.

Individuell studieplan på svenska

Individuell studieplan på engelska

Doktorandkurser

Programmet är utformat så att varje doktorand får en utbildning med både ämnesbredd och djupgående insikt i hans/hennes specialistområde. Doktorandprogrammets kursdel omfattar 90 högskolepoäng, av vilka 30 gäller obligatoriska kurser som är individuellt utformade för varje doktorand och 60 valfria högskolepoäng. Beroende på forskningsintressen och utbildningsbakgrund gäller individuella krav för olika doktorander.

Seminarier

Seminarier är en betydelsefull del av doktorandprogrammet. Alla doktorander förväntas delta aktivt i seminarier, workshops om forskning och andra aktiviteter som anordnas vid den specifika avdelningen vid institutionen för industriell ekonomi och organisation.

Dessutom måste alla doktorander som följer programmet presentera sina forskningsresultat minst tre gånger under sina studier på doktorandprogrammets seminarier som är öppna för alla vid institutionen:

1. Förslaget till avhandling presenteras—efter omkring 1 år (25 %) av studietiden.

2. Mitterminsseminarium—efter 2–2,5 år (50 %) av studietiden.

3. Slutseminarium—6 till12 månader (90 % av studietiden) före disputationen.

Vid dessa seminarier ska doktoranden presentera och diskutera sin forskning med en extern professor som agerar som informell examinator/opponent. Syftet är att skapa kvalitet och stödja doktoranden i hans/hennes forskning.

Institutionstjänstgöring

Att delta i institutionens dagliga arbete ingår i doktorandprogrammet. Doktorander med anställningskontrakt måste undervisa eller utföra annat arbete på institutionen, i allmänhet 20 % av arbetstiden under hela studieperioden. Institutionstjänstgöringen fördelas på grundval av individuell kompetens, önskemål och med övergripande hänsyn till efterfrågan.

Doktorander som undervisar på kurser på kandidat- eller mastersnivå måste genomgå en grundkurs i universitetspedagogik.

Arbetsmiljö

Sökande med anställningskontrakt erbjuds en kontorsarbetsplats, tillgång till dator, skrivare, kontorstjänster m.m. samt rätt att delta i institutionens seminarier, informationsmöten och annan gemensam verksamhet.

För industridoktorander finns det i varje enskilt fall en individuell överenskommelse om tillgängligheten till bl.a. infrastruktur och kontorstjänster. Avsikten är att sökande från näringslivet ska berika den akademiska miljön genom aktivt deltagande i institutionens verksamhet.

Det är önskvärt att en industridoktorand är närvarande på institutionen minst 30 % av sin arbetstid.

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2017-09-14