Arbetssätt och organisering för effektivitet i produktutveckling och innovation

Forskning på området syftar till att skapa och implementera arbetssätt som möjliggör nya prestationsnivåer inom såväl resurseffektivitet som innovativ förmåga hos företag.

För att upprätthålla och öka konkurrenskraft behöver företag i ökande grad förbättra såväl resurseffektivitet som innovativ förmåga. I praktiken kan detta uppfattas som en motsättning mellan effektivitetshöjande åtgärder och strävan mot mer kreativitet och innovation. I synnerhet ses denna utveckling i forskning- och utvecklingsarbete, där vi nu ser att idéer inspirerade av lean börjar tillämpas.

Forskningen vid IPU utgår från att en konstruktiv samexistens av effektivitet och kreativitet är möjlig och behandlar både praktiska och teoretiska frågor syftande till att skapa och implementera nya arbetssätt som möjliggör nya prestationsnivåer.  Frågeställningarna är även aktuella och tillämpbara för utveckling av mer innovationsinriktade inslag i utbildning.

Till sidans topp