Design för Hållbara framtider

En tvärvetenskaplig plattform för designforskning på KTH

Att vara miljövänlig får inte bli en uppoffring utan ska upplevas som ett attraktivt och självklart alternativ som skapar mervärde som bättre hälsa, social sammanhållning, funktion och kvalitet. Vi kallar det för hållbart välbefinnande. Vårt syfte är därför att utveckla och kritiskt undersöka olika framtidsscenarier som stödjer både hållbarhet och välbefinnande.

För att stoppa klimatförändringar, ställa om energianvändningen och bygga hälsosamma städer måste forskningen ta steget ut i handling. Och det räcker inte med tekniska innovationer. Förändring mot en hållbar framtid handlar till lika stor del om attityder, beteende och ingrodda vanor. Miljöområdet är därför i speciellt behov av tvärvetenskapliga metoder och sociala innovationer för att uppnå resultat och hållbara livsstilar.

Designmetoden tänker bortom traditionella vetenskapliga discipliner och utgår från människors vardag och samhällens behov. Med plattformen Design för Hållbara framtider kan designforskningen bli ett förändringsverktyg som sätter samman olika kunskapsområden i projekt för att nå optimal effekt på samhällsutvecklingen inom miljöområdet.

Hållbart välbefinnande

Slående ofta är välbefinnande och hållbarhet starkt ihopkopplade. Ekologiskt odlade livsmedel och slowfood smakar bättre och har högre näringsinnehåll än snabbmat. Cykeln, och en cykelanpassad stad, minskar utsläppen samtidigt som hälsan befrämjas på både kort och lång sikt. Bilpooler hushållar effektivare med resurser och för människor närmre varandra i sitt kvarter. Dessa typer av erbjudanden kombinerar design av produkter med design av tjänster och design av sociala modeller.

För att ge människor incitament till förändring av ett beteende spelar designen dessutom en stor roll. Design kan öka funktionalitet, attraktionskraft och kommunicera nya livstilsideal som motiverar till beteendeförändringar.

Just nu utvecklar vi forskning inom området för återvinning, och emotionella och organisatoriska aspekter av sophantering; inom området för e-transporter och framtidens laddningar av elfordon; och inom området för material och upplevelsen av hur olika material förknippas med högre och lägre status.

Energieffektivisering i hemmet

power

Ett område som vår forskargrupp arbetat med en längre tid är energianvändning i hemmet. Energikonsumtion i hemmet har under de senaste 30 åren fördubblats, detta trots energieffektivare vitvaror och uppvärmningssystem. För ökningen står belysning, som motsvarar 30 % av hushållets totala energikonsumtion (exklusive uppvärmning), småel i kök och vardagsrum samt ökad användning av tvätt och diskmaskiner. Den utveckling vi ser beror alltså på en kombination av förändrade inredningstrender (fler lampor) och ändrade vanor (tvätta kläder ofta) och nya produkter (inom musik, IT, telefoni). Dessa tre fält, trender, beteende, produktutveckling, är områden där ett samlat grepp på produkt- och tjänstedesign har stor potential att påverka utvecklingen.

Hur vi går till väga:

  • utgår alltid från ett aktuellt behov eller frågeställning,
  • gör användarstudier och omvärldsanalyser,
  • tar fram”designkoncept” och
  • fungerande prototyper, som testas på användare.

Prototyperna används för att få återkoppling och erfarenheter av användare, i hem och i diskussion med olika intressenter. Prototyperna fungerar också som debattinlägg, för att skapa förväntningar eller öka press på tillverkare. De visas på utställningar och diskuteras i dagspress, tidskrifter och i sociala media.

Design för Hållbara framtider är genom KTH:s plattform för energiforskning en del av KIC InnoEnergy, European Insitute of Innovation and Technology.

Till sidans topp