Säkerhet

Mekatroniska produkter som robotar, fordon och medicinteknisk utrustning förses ständigt med nya funktioner, drivet av lagkrav, behov av ökad prestanda, ökad säkerhet m.m. Mekatroniska produkter som robotar, fordon och medicinteknisk utrusning är också i sig säkerhetskritiska; införandet av nya funktioner, framförallt mer och mer programvarubaserade funktioner, är därmed inte oproblematisk; nya funktioner och ny teknik medför också nya risker. Programvara och nätverkade inbyggda system ökar systemens komplexitet och medför potentiella nya felkällor såväl som felyttringar och faror. Den ökade komplexitet i utvecklingsmiljöerna ger också potentiellt nya felkällor.

Vår forskning syftar till att förbättra dagens standards och metodik för utveckling av säkerhetskritiska system. Av speciellt intresse är säkerhetsaspekter kopplade till integrerade utvecklingsmiljöer, ”användbara” formaliserade kravbeskrivningar som kan knytas till arkitekturbeskrivningar, samt kostnadseffektiv verifiering av säkerhetskritiska system.

Innehållsansvarig:webmaster@md.kth.se
Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2013-11-26