KTH:s forskarskola QUEST för tekniklärare

Synen på teknik och teknikutveckling bör i vårt samhälle byggas på kunskap och gemensamma värderingar. Skolans uppgift är att lägga grunden för detta. Forskarskolan QUEST (Quality, Effectiveness and Status in Technology Education) vid KTH är en nationell forskarskola som syftar till att stärka teknikämnet. QUEST vänder sig i första hand till lärare som undervisar i teknik årskurs 7–9.

Forskarskolan är för tekniklärare som är intresserade av att bedriva teknikdidaktisk forskning och som har en skolhuvudman och en rektor som är intresserad av att, genom sina lärare, utveckla skolan och knyta närmare band till forskarsamhället. Forskarskolan QUEST vänder sig i första hand till lärare som undervisar i teknik 7–9 men även lärare som undervisar i teknik på andra stadier kan komma att antas.

Förväntade resultat av forskarskolan

Lärare kommer att:

  • Erhålla en licentiatexamen med teknikdidaktisk inriktning
  • Utveckla ett nationellt och internationellt nätverk med inriktning mot teknikdidaktisk forskning
  • Utveckla vetenskaplig kompetens och förhållningssätt
  • Bidra till kunskapsbyggandet i teknikdidaktik genom praxisnära forskning
  • Utveckla en förmåga att leda didaktiskt utvecklingsarbete vid skolor

Skolor och huvudmän kommer att:

  • Få forskningskompetens till den egna skolan/kommunen
  • Ges möjlighet att med stöd i forskarskolan organisera och stödja lokalt utvecklingsarbete av undervisningen i teknikvetenskapliga ämnen
  • Genom doktorandernas forskning kunna skapa spridningseffekter tillämpbara inom andra skolämnen
  • Utveckla kontakter och samarbete med KTH

Om Forskarskolan QUEST

Forskarskolan QUEST organiseras av Institutionen för Lärande vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Lärardoktoranderna i QUEST bedriver forskarstudier i forskarutbildningsämnet Teknikvetenskapens lärande och kommunikation. Inom ramen för detta ämne bedrivs praxisnära forskning om lärande, utbildning, kunskapsbildning och kommunikation inom teknik/teknikvetenskap.

Studier till licentiatexamen omfattar en kursdel (mellan 45 och 60 hp) och en uppsats (mellan 60 och 75 hp) så att summan uppgår till 120 hp. De forskarstuderandes avhandlingsämnen bestäms i dialog med berörda parter.  

Verksamheten i forskarskolan QUEST leds av en ledningsgrupp bestående av representanter från KTH, berörda skolhuvudmän och de forskarstuderande lärarna. Förutom ledningsgruppen är en vetenskaplig referensgrupp knuten till forskarskolan.

Handledning och seminarieverksamhet är grunden för forskarskolans verksamhet. Därutöver sker regelbundna seminarier med ledande nationella och internationella forskare inom kunskapsfältet. Doktoranderna i QUEST förväntas därutöver delta i internationella konferenser. För att öka spridningen av doktorandernas forskningsresultat arrangeras föreläsningar för lärare och skolledare i de deltagande kommunerna. Vid dessa seminarier kan även annan relevant forskning från KTH och/eller skolutvecklingsprojekt från de deltagande skolorna presenteras.  

Finansiering

QUEST drivs med medel från Utbildningsdepartementet via Vetenskapsrådet. Dessa medel täcker kostnader för handledning, administration, kurser och annat som rör de studerande lärarnas deltagande i forskarskolan.

Deltagande lärare/doktorander är under hela studietiden anställda i sina skolor/ kommuner. Skolhuvudmännen bidrar med

(1) kostnaden för löner för de lärare som deltar i forskarskolan under fyra år (50 % forskarstudier, 50 % arbete i skolan/kommunen),

(2) kostnader för eventuella resor till och från KTH (samt ev. logikostnader),

(3) eventuell del av kostnader för konferensresor.

Kontaktpersoner

Koordinator för QUEST

Vetenskaplig ledare för QUEST