Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hur påverkas lärares syn på ämnens innehåll när betyg och nationella prov införs

– analys av enkätdata

Publicerad 2014-06-06

Hur påverkas NO-undervisningen i de mellersta skolåren av att det införs betyg och nationella prov i skolår 6? Hur påverkar reformerna lärarnas uppfattningar om undervisningens innehåll samt deras undervisnings- och bedömningspraktik? Projektet inom området teknikdidaktik (NT-didaktik) finansieras av Vetenskapsrådet. Forskare på KTH är Susanne Engström (universitetslektor), verksam vid lärande i STEM på KTH.

I korthet

Forskningsområde: /NT-didaktik

Projektperiod: 2014-pågår

Projektdeltagare:

Susanne Engström , KTH Lärande

Malena Lidar (projektledare, Uppsala universitet)

Om projektet

Projektet utgör en del av det större projektet Betyg och nationella prov i skolår 6: hur påverkas undervisningen i NO? som finansieras av Vetenskapsrådet. I projektet följs utvecklingen av hur NO-undervisningen i de mellersta skolåren påverkas av att det införs betyg och nationella prov i skolår 6. De första betygen i år 6 sattes under ht 2012 och vt 2012-14 gavs nationella prov i NO-ämnena biologi, fysik och kemi. Proven gjordes 2015 frivilliga.

Hypotes

Projektet bygger på hypotesen att dessa reformer kommer att påverka lärares undervisning vad det gäller val av arbetssätt och val av innehåll och vi ställer frågor om dels på vilka sätt lärares undervisnings- och bedömningspraktik påverkas av detta, dels hur lärares uppfattningar om vad NO-undervisning ”bör” innehålla påverkas.

Metod

Detta undersöks i ett longitudinellt perspektiv genom fokusgruppintervjuer, individuella intervjuer och klassrumsobservationer och genom enkätundersökningar för att kartlägga undervisningstraditioner.

Aktiviteter

Susanne deltog i ESERA-konferensen 2015 och 2017.

ESERA står för the European Science Education Research Association.

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2014-06-06
TA VIE: Verktyg för att förbättra och bedöma värdet av internationell erfarenhet för ingenjörer.
Performance-based governance in academia
Increasing Gender diversity in STEM - INGDV
Effects of changes in leadership and management structures in Nordic higher education
The Nordic Engineering Hub
Digitalt berättande
Elevers mobilanvändning i teknikundervisning
TalkMath
Teknikanvändningen från ett patientperspektiv
Blending Swedish - praktiknära forskning om blandad lärmiljö
StARS – Organisatorisk respons och strategival i ett föränderligt högskolelandskap 1993-2013
Hands-on i undervisning i datorprogrammering
Undervisning om klimatförändringar, i teknik
Hur påverkas lärares syn på ämnens innehåll när betyg och nationella prov införs
Board games in secondary/higher education
Projektet PAUS – Personrörlighet för Akademin