KULF - Kompensatorisk undervisning för lärande och forskning

Publicerad 2020-03-09

Alla barn ska ges förutsättningar att nå skolans mål oberoende av kön, språkfärdigheter, föräldrarnas utbildningsnivå eller under vilken socioekonomisk miljö man växer upp i. I skolans kompensatoriska uppdrag ingår att ge alla elever samma förutsättningar att nå skolans mål genom en likvärdig utbildning och kompensera för olika förutsättningar. Projektet Kompensatorisk undervisning för
lärande och forskning [KULF] vill bidra med ökad kunskap och insikter gällande hur undervisningens utformning bidrar till att stärka skolans kompensatoriska uppdrag.

KULF-projektet är en del av den nationella försöksverksamheten ULF  som mellan 2017 och 2021 genomförs på uppdrag av regeringen i syfte att utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Försöksverksamheten är uppdelad i fyra noder. KULF drivs inom ramen för Uppsalanoden i vilken KTH Kungliga Tekniska högskolan ingår. KULF-projektet drivs i samverkan mellan KTH och tre huvudmän Stockholms stad, Haninge kommun och Lidingö stad. Målet är att utveckla, testa och utvärdera en samverkansmodell kopplad till lärarstudenternas examensarbeten och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på lärarutbildningen inom Civilingenjör-och Lärarprogrammet på KTH. Lärare, skolledning och forskare har genom olika workshops, samtal och i dialog tillsammans identifierat tre centrala områden som bidrar till arbetet med skolans kompensatoriska uppdrag: digitalisering, pojkar och flickors kunskapsresultat samt språkutvecklande arbetssätt genom laborationer och praktiskt arbete i matematik, teknik och de naturvetenskapliga ämnena. Exempel på ny kunskap inom dessa områden rör hur laborationer kan stödja alla elevers språkutveckling samt hur man kan utnyttja olika digitala verktyg i skolan för att på bästa sätt stödja alla elevers lärande med särskilt fokus på pojkar och elever med olika språkbakgrund. Dessa frågor ligger helt i linje med nationella mål för utbildningsväsendet såväl som med de tre kommunernas mål och budgetåtaganden för grund-och grundsärskola såväl som gymnasium och vuxenutbildningen.

Vetenskapens Hus  har nära samarbeten med universitet och forskare, skolor, lärare och lärarstudenter. Vetenskapens Hus medverkar också i lärarutbildningen och utgör en laborativ miljö där ett stort antal skolelever och lärarstudenter genomför aktiviteter. Detta gör Vetenskapens Hus till en lämplig plattform och forskningsmiljö för samverkan och praktiknära forskning.

Forskningsarbetet bedrivs tillsammans i en grupp bestående av lärarstudenter, lärare och forskare från både KTH och respektive huvudman.

Kontaktuppgifter

Huvudsökande

Projektledare 

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2020-03-09