Till innehåll på sidan

Direktiv och uppdrag

JML på KTH utgår från flera direktiv och uppdrag.

Direktiv på lokal, nationell och global nivå

Styrdokument

KTH har egna styrande dokument som reglerar och vägleder det interna arbetet med JML på både kort och lång sikt, däribland:

 • KTH:s uppförandekod
 • KTH:s värdegrund
 • KTH:s utvecklingsplan
 • KTH:s hållbarhetsmål
 • KTH:s plan för jämställdhetsintegrering

Lagar och riktlinjer

På statlig nivå finns flera lagar och riktlinjer som KTH måste följa:

 • Diskrimineringslagen
 • Arbetsmiljölagen
 • Högskolelagen
 • Högskoleförordningen
 • Regleringsbrev
 • Förvaltningslagen

Agenda 2030

KTH arbetar enligt Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling:

 • God utbildning för alla
 • Jämställdhet
 • Minskad ojämlikhet

Uppdrag

KTH har två huvudsakliga uppdrag gällande jämställdhet, mångfald och lika villkor på högskolan. Det första är uppdraget utifrån Diskrimineringslagen och de sju diskrimineringsgrunderna. Det andra uppdraget är Jämställdhetsintegrering, där universitet och högskolor ska ta fram en plan för hur lärosätet avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering.

Aktiva åtgärder

Alla universitet och högskolor ska arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter inom sin verksamhet. Arbetet beskrivs i diskrimineringslagen och kallas föraktiva åtgärder. I arbetet ingår till exempel att förhindra sexuella trakasserier och att underlätta för studenter att kombinera studier med föräldraskap.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering, där universitet och högskolor ska ta fram en plan för hur lärosätet avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering. De jämställdhetspolitiska målen utgör en yttre ramen för detta uppdrag, som KTH i sitt organiserade arbete för ökad jämställdhet ska bidra till. Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Regeringen har föreslagit att jämställdhetsintegreringen exempelvis kan fokusera på karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning. KTH relaterar till dessa fokusområden på följande sätt:

 • Karriärvägar: KTH:s arbete med jämställdhetsintegrering av sitt Tenure Track system ska fortsätta. Arbete med utveckling av karriärvägar och karriärstöd för andra grupper såsom forskare och teknisk/administrativ personal behöver utredas och initieras.
 • Könsbundna studieval: KTH ska öka andelen kvinnor i program där könsfördelningen inte är balanserad.
 • Genomströmning: KTH behöver utreda frågan om genomströmning ur ett genusperspektiv.