Till innehåll på sidan

Checklista för inkluderande undervisning

Följande frågor kan användas för att se om undervisningen utformas på ett sätt som gör att alla studenter, så långt det är möjligt, inkluderas i undervisningen på lika villkor (oberoende av kön, normbrytande könsuttryck/könsidentitet, sexuell läggning, ålder, etnicitet/namn/hudfärg, social bakgrund, funktionsnedsättning och religion/livsåskådning).

Studiemiljö/värdegrund

Finns det inslag i undervisningen där maktstrukturer, diskriminering och inkludering (JML) finns med som en del av arbetet med KTH:s värdegrund/att skapa inkluderande utbildningsmiljöer/studiemiljöer?

Nämns uttryckligen kön, normbrytande könsuttryck/könsidentitet, sexuell läggning, ålder, etnicitet/namn/hudfärg, social bakgrund, funktionsnedsättning och/eller religion/livsåskådning?

Generiskt

Innehåller undervisningen moment som syftar till att öka studenternas generiska kunskaper, färdigheter och/eller förmågor i JML-perspektiv/analys? Exempelvis i samband med grupparbete, projektledning, akademiskt skrivande, VFU med mera.

Ämnesspecifikt

Innehåller undervisningen moment som syftar till att öka studenternas kunskaper, färdigheter och/eller förmågor i JML-perspektiv/analys på ämnet? (T.ex. kritiskt, historiskt, …?)

Utformning

Synlighet

 • Finns JML med i lärandemålen? (Kursansvarig?)
 • Finns JML med i läraktiviteter, kurs-pm, och/eller liknande? (Kursansvarig?)
 • Finns JML med i examinationen? (Kursansvarig?)
 • Tas JML upp i undervisningen i samband med HU och SGI:erna?

Det fysiska och digitala rummet

 • Är undervisningsrummet ordnat på ett sådant sätt att alla känner sig bekväma?
 • Kan alla se och höra bra? Kan alla ses och höras bra?
 • Är rummet, toaletter, m.m. lättillgängliga för alla?
 • Finns det ett mönster i vem som sitter var?
 • Är tiden för undervisningen tillgänglig för alla? (Är tiden t.ex. förenligt med förskolor och skolors öppettider?)
 • Kursmaterial och representation
 • Finns det en mångfald i vilka slags personer som förekommer i text och bild i kurslitteraturen och annat kursmaterial?
 • Är kurslitteraturen skriven av författare som representerar mångfald?
 • Finns det en strategi för att säkra mångfald bland externa representanter och gästlärare?
 • Speglar valda exempel mångfalden bland studenter?
 • Representerar de valda exemplen mångfald hos människor?
 • Bryter valda exempel stereotypa förväntningar på t.ex. kvinnor och män?
 • Bygger valda metaforer, liknelser och modeller på erfarenheter som få eller alla studenter delar?
 • (Kursansvarig?)

Examination

 • Används varierande examinationsformer för att tillgodose studenters skilda preferenser?
 • Finns det ett medvetet förhållningssätt till omedvetna fördomar i bedömningssammanhang?
 • Finns det inslag i examinationen där maktstrukturer, diskriminering och inkludering (JML) tas upp?
 • (Kursansvarig?)

Utvärdering och uppföljning

 • Ges tillfälle för lärare och studenter att under kursens gång reflektera över t.ex. undervisningsformer, talutrymme och bemötande, språk och kursmaterial?
 • Ställs frågor kring maktstrukturer, diskriminering och inkludering i kursutvärderingar?
 • Beaktas maktstrukturer, diskriminering och inkludering (JML) i kursanalysen?

Genomförande

Lärare(s bemötande)

 • Har du kunskap och medvetenhet om maktstrukturer och olika former av diskriminering som (hetero-)sexism och rasism?
 • Reflekterar du kritiskt över din roll som lärare på ett köns-, mångfalds- och normmedvetet sätt?
 • Är ditt språk och ditt beteende som lärare köns- och mångfaldsmedvetet?
 • Har du strategier för inkluderande bemötande?
 • Har du en beredskap/strategi för att hantera konflikter?

Studenterna (deltagande)

 • Är studentgruppen heterogen vad gäller kön, normbrytande könsuttryck/könsidentitet, sexuell läggning, ålder, etnicitet/namn/hudfärg, social bakgrund, funktionsnedsättning, och religion/livsåskådning?
 • Är talutrymmet jämnt i studentgruppen?
 • Använder studenterna ett köns- och mångfaldsmedvetet språk?
 • Finns kritisk medvetenhet om stereotypa roller i grupparbeten – akademiskt hushållsarbete?
 • Ges det tillfälle för att etablera spelreglerför talutrymme och grupparbeten med mera?
 • Tas studenters erfarenheter tillvara i undervisningen?

Undervisningsformer

 • Används varierande undervisningsformer för att tillgodose studenters olika preferenser?
 • Är undervisningsformerna användbara och tillgängliga för personer med funktionsnedsättning?
 • Finns en medveten och systematisk strategi för varierande gruppindelning?
Innehållsansvarig:Equality Office
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2023-11-06