Till innehåll på sidan

Om Necessären

Necessären vänder sig till alla på KTH som har med utbildning och undervisning att göra. Ambitionen med Necessären är att tillhandahålla redskap för att arbeta med fyra områden som har identifierats som huvudsakliga utvecklingsområden för jämställdhet, mångfald och lika villkor på KTH; samlad organisering, lika villkor, kunskap och medvetenhet, inkluderande kultur.

Främjande arbete för jämställdhet, mångfald och lika villkor

De fyra utvecklingsområdena; samlad organisering, lika villkor, kunskap och medvetenhet, inkluderande kultursamlad organisering, lika villkor, kunskap och medvetenhet, inkluderande kultur, har även identifierats i forskning som viktiga komponenter för mångfald och inkludering (på KTH används beteckningen JML på arbetet för att främja jämställdhet, mångfald och lika villkor men som forskningsfält används ofta begreppen Diversity and Inclusion, D&I, för detta arbete) vid lärosäten (bl.a. Shorter-Gooden (2013). Så här definierar Shorter-Gooden de fyra komponenterna/områdena för mångfald och inkludering:

Den samlade organiseringen (institutional commitment) har att göra med i vilken utsträckning lärosätet som helhet, inklusive ledningen, uttryckligen har åtagit sig att skapa en verksamhet som präglas av mångfald och inkludering.

Lika villkor (access and success) handlar om olika personers tillgång till verksamheten samt möjligheter till framgång: Hur ser det ut med representation och mångfald bland studenter, lärare, forskare, administratörer och ledning? Hur väl är mångfalden representerad på alla nivåer, också i ledningen? Hur ser genomströmningen ut, baserat på exempelvis etnicitet och kön?

Kunskap och medvetenhet (infused programs) handlar om kärnverksamheten inom högre utbildning - utbildningsprogram, kursplaner, undervisning och forskning: I vilken utsträckning är olika perspektiv och frågor om mångfald och inkludering integrerade i kärnverksamheten?

Inkluderande kultur (affirming climate) handlar om hur olika individer och grupper upplever lärosätet: Är det ett bekräftande klimat? Känner sig alla välkomna? Bekräftade? Inkluderade? Tillhörighet?

Kumea Shorter-Gooden menar att dessa fyra komponenter samspelar och överlappar varandra. På samma sätt behandlas de i Necessären, mer eller mindre sammanflätade.

Referenser

Shorter‐Gooden, Kumea (2013). Creating Diverse and Inclusive Colleges and Universities i Diversity at Work: The Practice of Inclusion, 2013-11-08, s.451-481

Ett jämställt KTH. Plan för Jämställdhetsintegrering av KTH - JIKTH 2020-2022

Om namnet

Necessär kommer av franskans nécessaire, "nödvändig". En necessär är en mindre väska som innehåller redskap som kan användas för att förändra och förbättra. Begreppet necessär syftar här till att vara en samlingsplats för redskap som kan användas för att förändra och förbättra undervisningen på KTH vad gäller jämställdhet, mångfald och lika villkor.

Bakgrund

Projektidén, att utarbeta en webb-baserad necessär för jämställdhet, mångfald och lika villkor i undervisningen, kom från Equality Office och Lärande i STEM HT 2019. Efterfrågan på kompetensutveckling inom jämställdhet, mångfald och lika villkor i undervisningen (från teori till praktik) hade då ökat markant i samband med regeringsuppdraget JiHU 2017-2019. Necessären är tänkt som ett stöd och ett komplement till Equality Office:s och Lärande i STEM:s utbildningsinsatser med JML-fokus.

Syfte

Reaktivt

Huvudsyftet med projektet är att bidra till att möta KTH:s lärare och undervisande personals efterfrågan på kunskap och redskap för att integrera jämställdhet, mångfald och lika villkor i utbildningen på KTH.

Proaktivt

Projektet har även som ambition att proaktivt bidra till att stimulera integrering av jämställdhets-, mångfalds- och lika villkorsperspektiv och till att motverka diskriminering i KTH:s utbildningar.

Mål

Skapa en webbplats med redskap, tips och exempel på utbildningsinsatser i jämställdhet, mångfald och lika villkor i utbildningen på KTH som stöd för att öka integreringen av jämställdhet, mångfald och lika villkor i KTH:s kurser och program. Alla som arbetar (eller studerar) på KTH ska känna till necessären.

Resultat

Necessären ska fungera som en resurs inom KTH för olika målgrupper med olika förkunskaper och ambitionsnivå.

Vill du bidra med redskap till necessären?

Necessären är under uppbyggnad under 2020-2021. Vi välkomnar tips, idéer och exempel för integrering av genusperspektiv, jämställdhet, mångfald och lika villkor i undervisning, kurser och program. Kontakta Lotta Nilsson, lottan@kth.se.

Innehållsansvarig:Equality Office
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2021-09-13