Remissvar 2020

Inskickade remissvar från KTH under 2020

V-2019-1176 (pdf 63 kB) Remissvar Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet och föreskrifter om it-säkerhet för statliga myndigheter 2020-02-11
V-2019-1087 (pdf 42 kB) Remissvar Uppföljning av bedömning av kvinnor och män i disciplinärenden 2020-01-23
V-2019-1125 (pdf 25 kB) Remissvar Förslag till ändring i industrisläppsförordningen (2013:250) för att genomföra slutsatser om bästa tillgängliga teknik för avfallsbehandling 2020-01-20
V-2019-1055 (pdf 219 kB) Remissvar Studentinflytande när en enda person bereder eller fattar beslut 2020-01-15
V-2010-0019 (pdf 27 kB) Remissvar Inbjudan att lämna synpunkter på EU:s immaterialrättsmyndighets utkast i fråga om upprättande av en webbportal beträffande verk och andra alster som inte finns i handeln Ju 2019/01732/L3 2020-01-15
V-2019-1190 (pdf 30 kB) Remissvar Promemorian med bestämmelser som kompletterar Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2019/1150 av den 20 juni 2019 om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster UD2018/07645/HI 2020-01-15
V-2019-1057 (pdf 243 kB) Remissvar Rekommendationer om förlängning av doktoranders anställnings- och studietid vid vissa förtroendeuppdrag 2020-01-15
Innehållsansvarig:Seija Natri
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2020-02-12