Hållbar affärsutveckling

KTH har tillsammans med ÅF utvecklat en kursmodul i Hållbar affärsutveckling som omfattar 1 hp och består av föreläsningar, grupparbete och inlämningsuppgift. Syftet med kursmodulen är att öka studenternas kunskap och förståelse för hållbart företagande och hållbar affärsutveckling. Målet är att ge studenterna en inblick i de strategier, arbetssätt och verktyg som kan användas för att hantera de hållbarhetsutmaningar som företag och organisationer står inför, samt ge exempel på hur företag kan se nya affärsmöjligheter i och med omvärldens förändringar.

Gruppövning på ÅF.

Useful! Sustainability from a new perspective.

Student

Upplägg

Kursmodulen utgör totalt 1 hp och består av tre delar. Undervisningsmaterialet anpassas till varje utbildningsprograms ämnesområde, med t. ex. branschspecifika företagsexempel.

Del 1 – Föreläsningar på KTH

Syfte: Att skapa en gemensam plattform för fortsatt lärande om hållbar affärsutveckling.
Mål: Att förvärva kunskap om:

  • Definitioner
  • Historisk tillbakablick
  • Internationell utblick
  • Befintliga ramverk och verktyg
  • Företagets drivkrafter för arbete med hållbarhet

Föreläsningarna ges av KTH:s lärare. Alternativt kan ÅF:s personal anlitas mot en kostnad.

Del 2 – Grupparbete på ÅF:s huvudkontor i Solna

Syfte: Att ge fördjupade kunskaper om hållbar affärsutveckling i praktiken.
Mål: Att förvärva kunskap om:

  • Företagets drivkrafter för arbete med hållbarhet
  • Praktiskt hållbarhetsarbete (beskrivning av relevanta sakfrågor och bolagens processer för att hantera områdena miljö, mänskliga rättigheter, antikorruption och arbetsvillkor)

Gruppövning i form av en översiktlig bolagsanalys ur ett hållbarhetsperspektiv samt redovisning av denna och gemensam slutdiskussion.

Del 3 - Inlämningsuppgift

Utifrån resultatet av gruppövningen och den gemensamma slutdiskussionen skriver studenterna ett fiktivt PM per grupp (ca 1/2 A4-sida) med ekonomiska argument och hållbarhetsrekommendationer till ledningen för ett av de utvalda bolagen i gruppövningen.

Frågeställningar:

  • Var ser ni för möjligheter till ökade intäkter, reducerade kostnader och förbättrade miljö- och hållbarhetsprestanda?
  • Behöver bolaget förändra sin affärsidé eller affärsmodell för att bli mer hållbart?

Examination

Skriftlig inlämningsuppgift i grupp, baserat på gruppövningen och diskussionen. Betyg godkänd eller icke godkänd. Delar av undervisningen är obligatorisk.

Kursmaterial

Kursmaterialet utgår från aktuell litteratur inom området samt bygger på ÅF:s erfarenhet av praktiskt arbete med hållbar affärsutveckling i näringslivet.

Föreläsningsmaterial Hållbar Affärsutveckling (pdf 8,7 MB)

Kurslitteratur

För studenterna utgörs den obligtoriska kurslitteraturen av följande rapporter, samt information på hemsidor, årsredovisningar, hållbarhetsredovisningar etc. som krävs för att genomföra gruppuppgiften. 

Extramaterial:

Kursmodulens undervisningsmaterial bygger till stor del på boken CSR – Corporate Social Responsibility – En guide till företagets ansvar, skriven av forskare på bl. a. Handelshögskolan i Stockholm med gedigen kunskap och erfarenhet av hållbart företagande. Boken kan med fördel användas som referensmaterial för läraren, men även som extramaterial för studenterna.

Bakgrund

Inom ramen för KTH:s pågående satsning inom miljö och hållbar utveckling har ÅF tillsammans med KTH (med stöd av ÅF:s forskningsstiftelse ÅForsk) arbetat fram och utvecklat en kursmodul inom området Hållbar Affärsutveckling på 1 hp. En första version av kursmodulen utvecklades under 2012 och har sedan 2013 varit ett stående inslag i kursen AG1812 Miljöekonomi (7,5 hp) som ges i åk 3 på civilingenjörsprogrammet Energi och miljö. En vidareutveckling och anpassning till fler utbildningsprogram har gjorts och under 2015 har modulen genomförts i olika kurser på ytterligare tre civil- och högskoleingenjörsprogram.

Program Kurs Årskurs Infördes år
Energi och miljö, civilingenjör AG1812, Miljöekonomi (7,5 hp) 3 2013
Teknisk kemi, civilingenjör KA103X, Examensarbete inom teknisk kemi, grundnivå (15 hp) 3 2015
Industriell ekonomi, civilingenjör ME1305, Introduktion till industriell ekonomi (7,5 hp) 1 2015
Medicinsk teknik, civilingenjör HE1201, Företagsekonomi och entreprenörskap (6) 2 2015
Medicinsk teknik, högskoleingenjör
Datateknik, högskoleingenjör HE1031, Ekonomi och organisationsteori (7 hp) 2 2015
Elektroteknik, högskoleingenjör

Kontakt

Vid intresse av att införa modulen i program eller kurs, kontakta KTH Sustainability Office, sustainability@kth.se