Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH:s hållbarhetsmål inom utbildning

Hållbarhetsmål och åtgärder för utbildning 2021-2025.

KTH har beslutat om nya universitetsövergripande hållbarhetsmål och klimatmål för perioden 2021-2045. För de övergripande målen finns det framtagna delmål och en universitetsövergripande handlingsplan.

Här finns hållbarhetsmål och åtgärder för utbildning 2021-2025.

Tidigare övergripande hållbarhetsmål 2016-2020 för Utbildning

  • KTH ska öka alla anställdas och studenters kunskap om och engagemang i frågor gällande hållbar utveckling.
  • Hållbar utveckling ska vara integrerat i alla utbildningsprogram på samtliga nivåer så att studerande efter examen kan bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Hållbar utveckling ska integreras i KTH:s samtliga program, inklusive forskarutbildningen. Det ska också finnas utbildningsprogram på alla nivåer som har fokus på hållbarhetsfrågor. På alla arkitekt-och civilingenjörsprogram ska det finnas en möjlighet att få en hållbarhetsprofil på sin utbildning genom valbara kurser eller möjlighet att välja ett masterprogram eller spår med hållbarhetsfokus. Kopplat till miljöledningssystemet ska skolorna upprätta handlingsprogram för hur integrering av hållbar utveckling i utbildningsprogrammen ska stärkas. Detta kan om möjligt ske integrerat med programutvecklingsplaner. Vid centrala uppdrag och utredningar med koppling till utbildning ska hållbar utveckling integreras i arbetet. En pedagogisk kurs i Lärande för hållbar utveckling ska ges minst årligen. Seminarier och nätverksträffar för undervisande personal ska ordnas. KTH ska ge anställda och studenter kunskap och medvetenhet om hållbar utveckling i det dagliga arbetet och studielivet. KTH ska erbjuda både allmänna breda utbildningar för alla anställda och specifika utbildningar där behov finns, exempelvis inom kemikaliehantering. I kommande kvalitetsutvärderingar ska hållbar utveckling ingå.

Bakgrund

Definition av hållbar utveckling

Baserat på Brundtlandrapporten (1987) kan begreppet "hållbar utveckling" definieras som:
En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Det innehåller två grundläggande koncept: behov, och speciellt de grundläggande behoven hos världens fattiga r vilka prioritet ska ges, och de begränsningar av ekosystemens möjligheter att tillgodose nuvarande och framtida behov som också bestäms av teknologi och social organisation.

KTH:s utbildning har indirekt påverkan på hållbar utvecklinggenom de kunskaper och förhållningssätt som studenterna får med sig efter avslutad utbildning. Studenter på alla nivåer behöver få grundläggande kunskaper och verktyg för att efter avslutad utbildning kunna göra relevanta avvägningar och bedömningar med hänsyn till hållbar utveckling. Högskoleförordningen innefattar lärandemål som berör hållbar utveckling. Under 2012 genomfördes en utvärdering av måluppfyllelse av hållbarhetsmål på civilingenjörs-, högskoleingenjörs- och arkitektprogram på KTH. Programmens självvärderingar fungerade som samtalsunderlag under skolbesök med samtliga skolledningar under 2013, vilka har resulterat i att varje skola under 2013 och 2014 har tagit fram handlingsprogram för programutveckling inom miljö och hållbar utveckling. Under 2015 genomfördes en uppföljning för kartläggning av måluppfyllelsen av de nationella målen, KTH:s miljömål och målen i KTH:s utvecklingsplan 2013-2016 inom området hållbar utveckling på civilingenjörs-, högskoleingenjörs- och arkitektprogram på KTH.

KTH erbjuder anställda olika möjligheter till utbildning inom miljö- och hållbarhetsområdet. Ett antal olika utbildningar finns, dels allmänna såsom den webbaserade grundläggande hållbarhetsutbildningen, och dels specialiserade utbilningar inom exempelvis kemikaliehantering och lärande för hållbar utveckling.

Uppföljning

Uppföljning kommer att ske genom att analysera programmål, kursmål och kursernas innehåll. De kvantitativa indikatorerna bestäms via antal kurser som behandlar miljö och hållbar utveckling, antal program som har fokus på hållbarhet, antal lärare som går pedagogisk kurs i Lärande för hållbar utveckling samt resultat från karriärenkät och mellanårsenkät angående hållbar utveckling. Kvalitativ utvärdering baserad på återkoppling från studenter kring lärandemoment och examination ska integreras i uppföljningen.

Uppföljning av personalutbildningar sker genom sammanställning av deltagarlistor för genomförda utbildningar. Uppföljning sker också av de dokumenterade utbildningsplaner som finns centralt, på KTH:s skolor och på universitetsförvaltningen. Nya mått för uppföljning kan också bli aktuella.

Ansvarig för uppföljning:

KTH Sustainability Office, KTH:s skolor