Till innehåll på sidan

Myopia control and peripheral vision

Tid: Fr 2021-02-05 kl 13.00

Plats: Via Zoom https://kth-se.zoom.us/j/67730175907, Stockholm (English)

Respondent: Petros Papadogiannis , Biomedicinsk fysik och röntgenfysik

Opponent: Reader Nicola Logan, Aston University, Birmingham, England

Handledare: Universitetslektor Linda Lundström, Biomedicinsk fysik och röntgenfysik, Fysik; Universitetslektor Peter Unsbo, Biomedicinsk fysik och röntgenfysik, Fysik

Abstract

Den snabbt ökande förekomsten av myopi (närsynthet) har skapat ett akutbehov av effektiva behandlingar. Denna avhandling undersöker vilken rollögats perifera optik har för myopiprogression. Tidigare trodde man att detvar felfokuseringen i bilden på den centrala delen av näthinnan som leddetill den ökade axiala längden i det myopa ögat. Studier på djur har dockvisat att ögats tillväxt kan styras av optiska signaler utanför fovea (mittenav gula fläcken). En vanlig hypotes idag är att den perifera bildkvaliténär en viktig faktor för tillväxtreglering även i mänskliga ögon. Näthinnansförmåga att avgöra vilket tecken felfokuseringen har är fundamental för attkunna kontrollera både ögats tillväxt och dess ackommodation. Målsättningen med denna avhandling är därför att kartlägga de visuella ledtrådarnaför myopiutveckling genom att utvärdera vår perifera syn. Dessutom har deeffektiva egenskaperna hos myopikontrollerande multifokala kontaktlinserundersökts.Perifer syn utvärderades med adaptiva psykofysiska rutiner för att hittaegenskaper i den perifera bildkvalitén som ögat skulle kunna använda föratt avgöra tecknet på felfokuseringen. Vi har visat att perifer högkontrastdetektion och kontrastkänslighet kan förbättras genom att korrigera högre ordningarnas aberrationer och eliminera kromatiska aberrationer. Mätningarna bevisar att asymmetrier i perifer syn mellan negativ och positivdefokus främst beror på ögats monokoromatiska aberrationer och inte påde kromatiska. Dessutom har vi sett att den relativa perifera refraktioneninte förändras för rättsynta, men att den blir mer negativ med ackommodationen för närsynta. Trots denna skillnad uppvisar dock de två gruppernalikartad perifer modulationsöverföringsfunktion. Vid ackommodation tillobjekt utanför optiska axeln minskade ackommodationsamplituden samtidigt som responstiden ökade med ökad excentrisitet. Slutligen utvärderade vi synen med multifokala kontaktlinser, MiSight som utformats för attbromsa närsynthet, och vi tror att de effektiva egenskaperna hos denna linsär att den ger: större perifer suddighet, mer asymmetrisk punktspridningsfunktion på grund av extra astigmatism och koma, samt stimulerar till ökadackommodativ respons hos vissa av försökspersonerna.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-288722