Till innehåll på sidan

Nästa år blir barnkonventionen lag! Vad får det för betydelse för planering och gestaltning?

Välkomna till ARKiS nätverksträff och att ta del av den samlade kunskapen om barnkonventionen ur ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv.
Dessutom får du lyssna till inspirerande föredrag om hur du kan arbeta med barn och ungas egna perspektiv i planering och gestaltning!

ARKiS är en del av Sveriges Arkitekters Råd för Arkitektur och Barn (RAB).

Tid: Fr 2019-11-22 kl 13.00 - 17.00

Plats: KTH Arkitekturskolan A108

Kontakt:

Stefan Petersson

Nästa år blir barnkonventionen lag! Vad får det för betydelse för planering och gestaltning?​
I Norge har barnkonventionen varit lag sedan 2003 och därför av stort intresse att ta del av vad som skulle kunna bli annorlunda vid Sveriges stundande inskrivning som lag.
Av den anledningen har vi bjudit in personer från Norge att delge sina erfarenheter. Men även gäster från Boverket, Barnombudsmannen och Stockholms stads BO håller ett anförande.

Nätverksträffen kommer att kretsa kring barnkonventionens artikel 3:e (bedöma och beakta barnets bästa) och 12:e artikeln (barnets rätt att göra sin röst hörd).

Frågor som kommer att ställas är: Kan barnkonventionen verka som verktyg genom barnkonsekvensanalyser (BKA) i samhällsbyggandet? Vad blir effekterna av att BKA budgeteras i planprocessen? Hur säkerställer en att det inte bara blir endast en utredning bland många men inte som en arbetsprocess genom hela planprocessen.

Arkitektur och barnrådets (tidigare Arkis) huvudsakliga uppgifter är att vara styrelsens stöd i arbetet med att öka undervisningen om arkitektur för barn.

Rådets arbete innebär att:
– att öka barnens medverkan i planeringsprocessen, på barnens villkor och med barnens perspektiv,
– att sprida kunskap inom arkitektkåren kring hur Barnkonventionen kan tillämpas inom vårt yrkesområde när den blir lag 2020,
– att verka för utbildning av lärare och arkitekter för att det ska finnas behöriga lärare till läroplanens arkitekturkurser på gymnasiet,
– samt driva nätverket ”ARKiS Arkitektur i Skolan” med årligen återkommande nätverksmöten.

ARKiS Arkitektur i Skolan är ett professionellt nätverk som arbetar för att öka medvetenheten i samhället och framför allt i skolan om den byggda miljöns, arkitekturens, och det offentliga rummets betydelse. ARKiS vill främja att arkitekturpedagogik kommer in i skolan, att lärarna förstår potentialen i att använda närmiljön som läromedel. ARKiS ser detta som en central möjlighet för Sveriges Arkitekter att långsiktigt kunna bidra till kvalitetsmedvetna bostads- och byggnadskonsumenter och beslutsfattare samt till en mer designmedveten byggbransch som bygger med högre kvalitet.

Webbadress för mer information

www.arkitekt.se/event/arkis-natverkstraff/

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-11-19