Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Living the Change

Designerly modes of real-life experimentation

Tid: To 2023-09-21 kl 13.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/69901870516?pwd=QUg4TkNVSnJwcFlaVGhpSG1nanRkUT09

Språk: Engelska

Ämnesområde: Konst, teknik och design Maskinkonstruktion

Respondent: Martin Sjöman , Integrerad produktutveckling och design, Green Leap

Opponent: Assist. Professor Dan Lockton, TU/e Eindhoven University of Technology

Handledare: Professor Sara Ilstedt, Integrerad produktutveckling och design; Dr. Susanne Nilsson,

Exportera till kalender

Abstract

Den hållbarhetsomställning som behövs för att hantera klimatkrisen kan inte begränsas till vad som kan lösas med ny teknologi, utan kräver att vi radikalt förändrar även våra livsstilar. För att vara en del av att möta den här utmaningen så behöver designfältet flytta sitt fokus från individuella behov, önskningar och beteenden, mot de komplexa socio-tekniska system som formar vårt samhälle. För att driva hållbarhetsomställningen snabbare framåt efterfrågas nu mer aktions- och framtids-orienterad forskning med mer fokus på lärande. I ett större perspektiv så handlar min forskning om hur designpraktik kan utvecklas och användas i detta syfte. Det finns en växande samstämmighet om behovet av metoder som bygger på mer öppet experimenterande ute i människors verklighet för att innovationer på hållbarhetsområdet ska kunna nå sin fulla potential. Detta är synligt i framväxten av angreppssätt såsom living labs, city-labs och transition labs, policyexperiment, piloter, demonstrationsprojekt och fältförsök. Det finns också en bred rörelse i samhället mot att involvera användare och medborgare i dessa experiment och lärandeprocesser, men som kommer att beskrivas i denna avhandling så är det få av de nämnda angreppssätten som verkligen uppfyller detta. I denna avhandling presenteras en approach för designdrivna living labs i syfte att utforska och demonstrera möjliga och hållbara framtidskoncept i vanliga människors vardagsliv. Metoderna i living labs beskrivs ofta som framvuxna ur deltagande designarbete, och denna avhandling kan ses som ett steg i att återta begreppet living labs för mer öppet experimenterande forskning. Genom att låta människor leva med och i den förändring som eftersöks, så har dessa ”levande” labb givit rika insikter om sociotekniskt komplexa hållbara framtider, och visat på både hinder och möjliga vägar framåt. Avhandlingen baseras på detaljerade och konkreta framställningar av sju designdrivna living labs, som genomförts av designforskare vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm från 2014–2023. Angreppssättets särskiljande egenskaper har identifierats och validerats genom en tvärfallsanalys. Dessa egenskaper har sedan positionerats i relation till designpraktik och metodologier inom andra forskningsfält, såsom omställningsstudier, användardriven innovation, deltagande design och aktionsforskning. Designdrivna living labs befinns vara ett alternativ till mer vanligt förekommande experimenterande angreppssätt, särskilt för att angripa hållbarhetsrelaterade forskningsfrågor i tidiga forskningsskeden. Hållbara framtidskoncept och livsstilar utforskas genom designinterventioner, mitt i människors vardagsliv. Viktiga forskningsbidrag är de faktorer och strategiska ställningstaganden som skiljer olika ansatser för experimenterande forskning ute i samhället. Dessa inkluderar en beskrivning av hur användare kan engageras som reflektiva medforskare i stället för som testare eller medskapare i innovationsarbete. I avhandlingen diskuteras också hur denna typ av mer öppet utforskande skiljer sig från vanligare förekommande arbetsformer för att utveckla, utvärdera och skala upp teknikinnovationer i samhället, samt hur välfungerande projekt av denna typ kan organiseras.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-334934