Till innehåll på sidan

Historik <1982

Hur kom R1:an till? Och varför ligger den på KTH?

Efter andra världskrigets slut bildades Atomkommittén med uppdrag att klarlägga ”hur atomkärnforskningen lämpligen bör organiseras” och att ”finna lämpliga metoder till tillgodogörande av atomkraften för fredliga ändamål”.

1947 bildades AB Atomenergi i enlighet med Atomkom-mitténs förslag. Bolagets uppdrag blev att forska och att bygga experimentreaktorer, men senare också att bedriva industriell och kommersiell verksamhet.

IVA, Ingenjörvetenskapsakademien, hade vid denna tid en försöksstation på Drottning Kristinas väg vid KTH i det man då kallade ”Vetenskapsstaden”, och IVA upplät utrymmen för att verksamhet kring en forskningsreaktor skulle kunna komma igång. Själva reaktoranläggningen sprängdes ner drygt 25 meter under markytan.

Efter ett par års byggnation och inledande tester kunde Reaktor 1, R1, startas, och klockan 18:59 den 13 juli 1954 gick reaktorn kritisk, det vill säga kärnklyvningen blev självgående.

Främsta uppgiften för forskningen vid R1 var att studera egenskaper hos neutroner och andra partiklar samt radioaktiv strålning.

R1 var i drift till 1970 då den ställdes av för gott och senare revs 1982. Ett par år senare gjordes mätningar av kvarvarande radioaktiv strålning, varvid det koordinatsystem som idag bidrar till anläggningens karaktär kom till, för att genomföra mätningen på ett strukturerat sätt. Strålningen befanns ligga under tillämpliga gränsvärden och anläggnin-gen blev friklassad av Strålskyddsinstitutet. Friklassningen innebär att den tidigare reaktoranläggningen kan användas för annan verksamhet.

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: KTH R1
Senast ändrad: 2020-02-20