Till innehåll på sidan

Alla ska med i hållbar byggprocess

NYHET

Publicerad 2016-11-22

Enligt siffror från Boverket står Sverige inför utmaningen att fördubbla antalet bostäder till år 2025. Denna utmaning ska bland annat hanteras genom forskningsprojektet Decode vid KTH, ett projekt som precis fått ett forskningsanslag om 17,5 miljoner av Vinnova. Syftet är att skapa en plattform för hållbar stadsutveckling genom en inkluderande och effektiv stadsbyggnadsprocess.

Hur samhället hanterar kravet att fördubbla bostadsbeståndet på knappt tio år kommer att få konsekvenser för samhällsutvecklingen. Utan en bred kompetensförstärkning kan den snabba upptrappningen av byggandet leda till långsiktigt negativa effekter som lägre standard i bostadsbeståndet, en ökad segregation samt en negativ miljö- och klimatpåverkan.

Björn Hellström, projektledare för Decode och adjungerad professor samt docent vid KTH Arkitekturskolan. Foto: Olof Glemme.

Det menar forskarna verksamma inom ramen för Decode.

Därför är det av allra högsta vikt att samhället skapar inkluderande och effektiva stadsbyggnadsprocesser. Många nya och fler aktörer och medborgare behöver involveras i ett tidigt skede. Detta ställer stora krav på kompetens att leda de integrerande processer som kan skapa en mångfald av samverkande initiativ.

Forskare och näringsliv har arbetat tillsammans i Decode i några år, och i och med det nya forskningsanslaget går forskningsprojektet in i fas 3.

 – Vi är så glada över det förtroende Decode fått av Vinnova så att vi kan fortsätta vårt pionjärarbete. Det innebär att vårt synsätt och vårt arbete kommer att få fäste i såväl nya som befintliga stadsutvecklingsområden runt om i landet, säger Björn Hellström, projektledare för Decode och adjungerad professor samt docent vid KTH Arkitekturskolan.

Han berättar samtidigt att Decode möter utmaningar som ställer krav på nytänkande i en hållbar stadsplanering och i planprocesser, med fokus på social hållbarhet. Projektets utgångspunkt är att hållbar stadsutveckling skapas genom en inkluderande samverkan med alla samhällsgrupper, utifrån sociala, miljömässiga och kulturella mål.

Forskningsprojektet ”Decode - Community Design for Conflicting Desires” ingår i Vinnovas forskningsstrategiska område "Utmaningsdriven innovation – Hållbara städer" och leds av KTH Arkitekturskolan, Tyréns och Sweden Green Building Council.

Beviljat belopp från Vinnova är 17,5 miljoner kronor och Sven Tyréns stiftelse delfinansierar med 3 miljoner kronor. Den totala budgeten, inbegripet partners medfinansiering, är cirka 44 miljoner kronor. Decode har tidigare tilldelats 9,1 miljoner från Vinnova för fas 2, under 2014-2016.

Här finns mer information om Decode-projektet .

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Björn Hellström på 072 - 236 10 14 eller bjorn.hellstrom@arch.kth.se .