Till innehåll på sidan

KTH får nära hälften av anslagen i Wallenbergs matematikprogram

Publicerad 2018-04-04

En djupare förståelse av Einsteins relativitetsteori. Matematik i gränslandet mellan algebra, kombinatorik och geometri. Numeriska metoder för simulering av gas- och vätskeflöden. Det är fokus för några av de KTH-projekt som får anslag i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses satsning på framstående svenska matematikforskare, Matematikprogrammet. Av de 14 projekt som får finansiering kommer sex från KTH.

– Det är en rejäl internationell injektion som kommer att ta KTH:s matematikforskning till ytterligare en nivå. Vi är väldigt stolta över att våra forskare ligger i framkant vilket KAW:s satsning uppmärksammar och förstärker, säger KTH:s rektor Sigbritt Karlsson.

Davit Karagulyan

Tre KTH-forskare får postdoktoral tjänst vid utländska universitet samt stöd i två år efter att de återvänt till Sverige. Davit Karagulyan, som disputerade i matematik vid KTH 2017, ska göra sin postdok hos professor Dmitry Dolgopyat på Department of Mathematics vid University of Maryland i USA. Hans projekt behandlar frågor inom dynamiska system, ett område inom matematiken som kan beskrivas som deterministisk kaosteori. Aron Wennman, som disputerar i matematik vid KTH under 2018, kommer att göra sin postdok hos professor Mikhail Sodin, Faculty of Exact Sciences vid Tel Aviv University i Israel. Där kommer han att ta sig an en av de stora gåtorna inom sannolikhetsteorin och den matematiska fysiken, universaliteten. Magnus Carlson disputerar också i matematik vid KTH 2018. Han gör sin postdok hos docent Tomer Schlank på Einstein Institute of Mathematics vid Hebrew University of Jerusalem i Israel. Där ska han försöka finna nya perspektiv på ett känt problem inom algebra, det omvända Galoisproblemet.

Aron Wennman

Hans Ringström ­ och Anna-Karin Tornberg, båda professorer vid institutionen för matematik, får medel till varsin utländsk postdok. Hans Ringströms postdok kommer att ägna sig åt Einsteins relativitetsteoris förborgade hemligheter. Den postdok som kommer till Anna-Karin Tornbergs forskargrupp kommer att ägna sig åt att utveckla numeriska metoder för att bättre simulera gas- och vätskeflöden.

Magnus Carlson

Institutionen för matematik får också en gästprofessor genom Matematikprogrammet: Gregory G. Smith från Queen´s University i Kanada. Huvudintressen för hans forskning ligger inom en av de relativt nya grenarna inom algebraisk geometri, torisk geometri, som ligger i gränslandet mellan algebra, kombinatorik och geometri.

Hans Ringström

Det är femte året Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse delar ut anslag satsning på framstående matematikforskare Matematikprogrammet. Satsningen bedrivs i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien som utvärderar alla nominerade kandidater.

Anna-Karin Tornberg. Foto: Jann Lipka

– Målet med programmet är att Sverige ska återta en internationell tätposition inom området. Det är en oerhört viktig satsning som vi i Vetenskapsakademien är stolta att vara en del av, säger Göran K. Hansson, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien.

Miljonsatsningen Matematikprogrammets (340 miljoner kronor under 2014–­2023) syfte är att stärka svensk matematisk forskning. Detta genom att ge de bästa unga forskarna internationell erfarenhet och rekrytera såväl unga som mer erfarna matematiker till Sverige.

Gregory G. Smith

– Matematiken har alltid varit central för samhällsutvecklingen men i och med de ofantliga datamängder som kan tas fram i dag har den hamnat i fokus på ett helt nytt sätt. Den befintliga matematiken räcker inte till för att dra nytta av all information vi får, därför har det blivit allt viktigare att utveckla matematiken. Då kan vi bättre förstå samband mellan gener och sjukdomar och klimatförändringar till exempel, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.


Håkan Soold