Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ska öppna upp bostadsmarknaden för alla

NYHET

Publicerad 2017-09-26

Nu startar forskningsprogrammet Bostad 2.0. Satsningen innebär att ett helhetsgrepp kopplas runt bostadsmarknaden med fokus på åtta aktuella områden. Dessa har valt ut i nära samverkan med branschens aktörer, och Bostad 2.0 kommer att resultera i ett antal forskningsprojekt med en gemensam utgångspunkt: En bostadsmarknad för alla.

KTH har tillsammans med ett antal centrala aktörer på bostadsmarknaden börjat arbeta med att identifiera och prioritera en uppsättning områden för fördjupade analyser av
bostadsmarknadens funktion.

Forskningsprogrammet, som inledningsvis har en budget på 16 miljoner kronor, bygger på ett samarbete mellan akademi och bransch. Idag, tisdagen den 26/9, träffas företrädare för de deltagande företagen och organisationerna för ett uppstartsmöte. Där presenteras en ny antologi med korta uppsatser inom ämnesområdet bostadsmarknad. Professorerna Hans Lind och Bo Bengtsson ger sin syn på de viktigaste bostadspolitiska frågorna och seminariet avslutas med att sex forskningsteman avhandlas i rundabordssamtal.

Bostad 2.0 fokuserar på dagens situation på bostadsmarknaden i relation till bland annat boende, bransch, myndigheter, lagar, ekonomi, hållbarhet samt ett antal sociala, miljömässiga, tekniska och ekonomiska aspekter. 

Forskningsprogrammet kommer under perioden hösten 2017 och till och med våren 2021 att utveckla ett antal underliggande forskningsprojekt inom de åtta prioriterade forskningsområdena. Dessa är:

Värdeskapande stadsbyggande

 •  En inkluderande och trygg stad.
 •  Hur vi utvecklar A-, B- och C-lägen.
 •  Hållbara lösningar.

Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet

 •  Bostadsmarknadens roll för integration.
 •  Livscykelanalyser för olika bebyggelsetyper.
 •  Finansiering och risk.

Alternativa redovisningsregler

 •  Statens och lokalsamhällets roll i bostadsfinansieringen.
 •  Rörlighet på bostadsmarknaden.

Analyser av lokala bostadsmarknader

 •  Inträde och flyttningar på bostadsmarknaden – bostadskarriärer.
 •  Skatter och civilrättsliga reglers roll.
 •  Utveckling av hyresrätten.

Utveckling av hyresrätten som tjänst

 •  Neutralitet mellan upplåtelseformerna.
 •  Objektiva och subjektiva inslag i tillämpade hyressättningsmodeller.
 •  Transparens inom bostadsmarknaden.

Jämförelse mellan upplåtelseformerna

 •  Digitaliseringen och transparensen.
 •  Plan- och byggprocessen.

Incitamentsstrukturer på olika lokala byggmarknader

 •  Exempel från andra länder.
 •  Samspelet mellan offentlig och privat sektor.
 •  Miljonprogrammet.

Företags- och samhällsekonomiska kalkyler i historiskt perspektiv och framåt

 •  Blandningen av upplåtelseformer och bebyggelsetyper i lyckade stadsplaner
 •  Värden av och kostnaden för ombyggbarhet

Den formella projektstarten sker vid årsskiftet 2017/2018.

Bland de företag i branschen som ingår i samarbetet återfinns AB Familjebostäder i Stockholm, Einar Mattsson AB, Fastighets AB LE Lundberg, Helsingborgshem AB, HSB Riksförbund, Hyresgästernas Riksförbud, JM AB, MKB Fastighets AB, NCC AB, OBOS Sverige AB, Rikshem AB, SABO, Skanska AB, Stiftelsen Stockholms Studentbostäder, Stockholmshem AB, Stockholms Stadshus AB, Svenska Bostäder AB, Sveriges Byggindustrier, Wallenstam AB, Veidekke AB och Willhem AB.

Förutom ovan nämnda företag ingår också centrala aktörer på bostadsmarknaden som Sveriges byggindustrier, Fastighetsägarna, SABO och Hyresgästföreningen.

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Mats Wilhelmsson  på 08 - 790 92 25 / 0768-675 280 eller mats.wilhelmsson@abe.kth.se.