Till innehåll på sidan

Vädret som bortblåst vid transportanalyser

NYHET

Publicerad 2016-05-16

Är utebliven sol en blek ursäkt för att ställa cykeln och ta bilen i stället? Inte nödvändigtvis. Chengxi Liu, forskare vid KTH, kan visa att nöjescyklandet å ena sidan sjunker vid snöfall medan nyttotrampandet å andra sidan påverkas väldigt lite av nederbörd. Han menar att vädret kommer att spela en allt större roll för vårt sätt att resa, samtidigt som det hittills negligerats när resvanor kartlagts.

Dagens trafikanalyser saknar väder och klimat som parametrar.

Det är ännu ovisst i exakt vilken utsträckning väderleken orsakar förändringar av våra resvanor, men att klimat och väder påverkar oss står helt klart. Det menar Chengxi Liu, forskarstuderande på avdelningen Transportplanering, ekonomi och teknik vid KTH.

I sin tur har denna påverkan stor effekt på transportsystemet i städer som Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är viktigt att kunna förstå och förutsäga de möjliga individuella beteendeförändringarna, inte minst med tanke på att klimatet och väderleksförhållandena kommer bli mer oförutsägbara.

Chengxi Liu, forskare på avdelningen Transportplanering, ekonomi och teknik vid KTH.

– Exempelvis har det svenska klimatet blivit varmare de senaste tio åren. Väder och klimatmönster i södra och norra Sverige skiljer sig därtill signifikant ifrån varandra. Att förstå alla mekanismer skulle hjälpa analytiker och politiker att integrera lokala väder- och klimatförhållandens unika karaktär i utformningen av policy och infrastrukturförvaltning, säger Chengxi Liu.

Han tillägger att den trafikanalysmodell som används för att ta fram Trafikverkets framtidsprognoser om vårt resande, och bidrar med underlag till samhällsekonomiska analyser, saknar väder och klimatet som parametrar. Därmed finns det en risk att prognoserna blir missvisande då all tillgänglig information inte finns med i analysen.

– Fler eller färre regniga dagar och varmare respektive kallare månader kan påverka folks resvanor. Andelen cyklande som transportsätt är det som påverkas främst. Därför är det viktigt att trafikanalysmodell också innehåller väderinformation och hur detta påverkar resandet, säger Chengxi Liu.

Redan nu kan han se att cyklandet är det ressätt som påverkas mest av vädret. Detta kanske inte är helt otippat, men samtidigt är det viktigt att vet exakt hur vädret påverkar för att få så rättvisande prognoser som möjligt.

– Genom att analysera insamlat data kan vi se både nöjes- som nyttocyklandet ökar när den genomsnittliga temperaturen går upp. Vi kan också se att snö inte påverkar nyttocyklande. Därtill visar forskningen att om vi bara kan hålla gatorna fria från snö så skulle vi kunna öka nöjescyklandet om vintern, säger Chengxi Liu.

Det är inte bara kortsiktiga väderleksförändringar från dag till annan som är intressanta. Även mer långvariga klimatförändringar påverkar.

– Om framtidens klimat blir varmare kommer detta att förändra folks resebeteende. Människors fritidsaktiviteter ute kan öka, och därmed också resorna till dessa. Det ska också tilläggas att fordons utsläpp av koldioxid påverkas av olika väderförhållanden, säger Chengxi Liu.

Text: Peter Larsson

För mer information, kontakta Chengxi Liu på 08 - 790 68 41 eller chengxi.liu@abe.kth.se