Till innehåll på sidan

Så ökar vi takten i automatiseringen av svensk industri

KTH Robotics Concept Lab ska bli en plattform för att utveckla och testa nya tekniska koncept inom robotik och intelligenta maskiner. Plattformen ska öka takten av den pågående automatiseringen och robotiseringen  av den svenska industrin.

Patric Jensfelt, professor inom datalogi

Sverige har utmärkta förutsättningar för att finnas bland de världsledande länderna inom automatiserad produktion. Här finns redan de tekniska förutsättningarna i form av en väl utvecklad industri och världsledande forskning inom robotik och automatisering. Men det är stor brist på mötesplatser för akademi och industri. Det saknas fysiska platser där konkreta behov inom industrin kan möta praktiska, forskningsbaserade lösningar. KTH Robotics Concept Lab blir den kontaktytan som höjer kunskapen och lägger grunden för nya, disruptiva lösningar på konkreta problem.

Uppsökande och problemorienterat

Till skillnad från tidigare initiativ ska verksamheten vid KTH Robotics Concept Lab vara uppsökande och premiera personliga kontakter för att knyta nya samarbeten. Angreppssättet ska vara problemorienterat och forskningsbaserat för att skapa nya och innovativa lösningar på problem som står i vägen för tillväxten.

En mer utbredd automatisering av svensk industri är vägen till ökad produktivitet och större effektivitet. Det finns många områden inom klassisk tillverkningsindustri, byggindustri och lagerhantering som går att effektivisera ytterligare. 

Andra exempel är inspektion och underhåll av infrastruktur såsom vägar, broar och tunnlar som kan skötas av nya typer av robotar. Gruvindustrin är redan långt framme inom fjärrstyrda fordon men potentialen i en vidare automation är stor. 

Ersätta ohälsosamma uppgifter

Fortfarande finns många repetitiva och ohälsosamma arbetsuppgifter inom många branscher som kan ersättas av olika former av robotar. Inom exempelvis skogs- och jordbruket finns farliga, slitsamma uppgifter som bättre passar för smarta maskiner. Idag är dock kunskapen för låg om vad som faktiskt är möjligt.

KTH Robotics Concept Lab ska öka kunskapsutbytet mellan forskningens framkant och den dagliga industriproduktionen. Dessutom ska denna plattform leda till en ökad samverkan mellan KTH och industrin. Här skapas en plats för det livslånga lärandet dit personer inom industrin kan vända sig för att uppdatera och förnya sina kunskaper. Samtidigt stärks möjligheten för svensk export av teknik och kunnande.

KTH:s initiativ

Vi vill öka möjligheten till samverkan mellan KTH och svensk industri inom automation och robotik. Plattformen KTH Robotics Concept Lab ska bli en mötesplats dit industrin vänder sig med konkreta problem som forskningen får möjlighet att lösa. Verksamheten ska vara uppsökande och fokuserad på konkreta problem som står i vägen för tillväxten.

Därför KTH

KTH:s avdelning för robotik, perception och lärande (RPL) har bedrivit forskning kring robotik och autonoma system sedan 1996. I dag finns här världsledande kompetens inom flera teknikområden och verksamheten är en del av ett internationellt nätverk av ledande robotforskningscentrum. KTH har redan i dag ett stort antal samarbeten med såväl små som stora industriföretag.

Hur når vi målen?

Vi behöver finansiering för en tioårig satsning med en uppstartsfas på två till tre år. Under den första tiden rekryteras cirka fem-sex forskningsingenjörer inom flera olika kompetensområden. Robotiken rymmer ett stort antal teknikdiscipliner och därför är den fysiska närheten till KTH:s befintliga forskningsmiljöer en nyckelkomponent för att lyckas.

Nyckelpersoner

Patric Jensfelt, professor inom datalogi med inriktning mot robotik.

Per Ljunggren, utvecklings- och projektledare med mångårig industrierfarenhet av robotik och automation.

Innehållsansvarig:Sofia Tatsis
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2020-07-07