KTH:s satsning på hållbar produktion

KTH:s verksamhet i Södertälje är mitt uppe i en stor expansion: nya utbildningar och ny forskningsorganisation inom området hållbar produktion. Verksamheten har flyttats till ett nytt attraktivt Campus i Norra stadskärnan i Södertälje. Utvecklingen blir också en samarbetspartner till nyetablerade Södertälje Science Park AB.

En satsning - flera parter

Det är flera parter som är engagerade i KTH:s satsning på hållbar produktion. KTH har starkt stöd från Scania, AstraZeneca, Södertälje kommun, Acturum och Länsstyrelsen Stockholm. Under våren 2014 uppvaktade parterna regeringen angående en kunskapsnod fokuserad på hållbar industriell produktion. Ett positivt beslut erhölls från regeringen i form av tillkommande utbildningsplatser och fakultetsmedel till KTH – vid sidan av de medel som parterna själva redan gått in med i satsningen. KTH ser bland annat närheten till Scania och AstraZeneca, två företag med omfattande och globalt konkurrenskraftiga produktionsanläggningar, som en stor styrka i satsningen. Även uppbyggnaden av Södertälje Science Park som sker parallellt med KTH:s expansion i Södertälje stärker satsningen.

Forskning för en hållbar industri

KTH Södertäljes forskning ska bidra till att skapa ”en hållbar industri” vilket vi ser som ett sammanhängande system.  De forskningsområden som vi satsar på är strategiskt underhåll, produktionslogistik och produktionsledning, vilka tillsammans ska bidra till den hållbara industrin.Till den nya forskningsorganinsationen rekryteras professorer, lektorer, biträdande lektorer, post-docs, doktorander samt även industridoktorander och adjungerade professorer. Satsningen kompletterar och förstärker den befintliga forskningen inom KTH.

Produktionsledning
Forskningens mål är att bidra till konkurrenskraftiga affärsverksamheter genom effektiva och smarta arbetssätt. Ämnet innefattar analys, utformning och optimering av komplexa industriella produktionsprocesser samt utveckling av metoder och verktyg för planering och utformning av långsiktigt hållbara komplexa produktionssystem, organisationer och arbetsplatser.

Strategiskt underhåll
Forskningens mål är att bidra till driftsäkra produktionssystem för en hållbar och konkurrenskraftig produktion. Forskningen innefattar att skapa hållbar teknik och strategier som omfattar livscykelaspekter, miljöfrågor, konstruktion av produkter/maskiner, tolkning av data som genereras för att planera underhåll. Forskningen syftar till att utveckla vetenskapliga metoder och industriella tillämpningar.

Produktionslogistik
Forskningens mål är att bidra till att skapa hållbara och konkurrenskraftiga produktionssystem och distributionssystem i såväl nationella som internationella försörjningskedjor. Forskningens mål är att bidra till konkurrenskraftiga affärsverksamheter genom effektiva och miljövänliga logistiklösningar. Huvudfokus är på produktionslogistik.

 Utbildningar i Södertälje

Som del av satsningen planerar KTH att starta fyra nya utbildningar i Södertälje:

  • Civilingenjörsutbildning Industriell teknik och hållbarhet   
  • Högskoleingenjörsutbildning Maskinteknik
  • Högskoleingenjörsutbildning Industriell teknik och produktionsunderhåll 
  • Tekniklärare/högskoleingenjör – Startar hösten 2019
  • Master Industriell teknik och hållbarhet – Startar hösten 2019
  • Teknisk basutbildning 30/60 hp

I dag finns cirka 600 studenter på KTH i Södertälje och vi har potential att växa till 1 200.

Nytt Campus

För att kunna bedriva framstående utbildning och forskning har verksamheten flyttat till ett nytt campus med miljöer som stimulerar till samverkan. Här har vi nu utställningshall, ett mötestorg och café för såväl studenter som andra gäster, multisal och konferenssal för större samlingar, exponerade verkstäder och lab som inspirerar till innovationer, casesalar och breakoutzoner som möjliggör nya pedagogiska grepp.

Södertälje

En viktig del av satsningen är just platsen Södertälje. Här finns en närhet till näringslivet och speciellt regionens världsledande industri inom produktion. Detta samarbete höjer våra utbildningars kvalitet, stärker vår forsk­ningsmiljö och forskningens genomslag i samhället.

Staden är ett logistiskt nav där Östersjön möter Mälaren, E4 och E20 passerar, samt SJ och SL trafikerar med tåg- och busstrafik. Cirka 10% av Sveriges exportvärde kommer från industriföretag i Södertälje och AstraZeneca bygger en ny fabrik för biologiska läkemedel - klart 2019.

Förutom de nationellt och delvis internationellt kända företagen Scania, AstraZeneca, Saltå kvarn och Lantmännen finns det över 7000 företag i kommunen.

Mer om Södertälje

Södertälje Science Park

Södertälje Science Park är en kreativ nod för samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle. Här skapas en miljö där utbildning, forskning, innovationer och gränsöverskridande samarbeten skapar värden och ledande utveckling inom profilområdet Hållbar Produktion.  Samarbetspartners i Södertälje Science Park är Scania, AstraZeneca, Södertälje kommun och Acturum. KTH är en del av styrgruppen.

Mer om Södertälje Science Park

Kontakt

Kristina Palm, Prefekt
Till sidans topp