Hoppa till huvudinnehållet

Björn Hellström

Profilbild av Björn Hellström

Om mig

Björns specialisering gäller interdisciplinär process- och metodutveckling inom fältet samhällsbyggnad med inriktning hållbar utveckling på mikro- och makronivå.

Björn tillträdde tjänsten som adjungerad professor på KTH Arkitekturskolan 2016 (50% av en heltid), blev antagen som docent vid KTH 2009 och disputerade 2003 med avhandlingen Noise Design. 1996 avlade han masterexamen i ämnet arkitektur. Är Arkitekt SAR/MSA. Björn är anställd 50% som seniorkonsult vid samhällsbyggnadsföretaget Tyréns, sedan 2009. Är född i Linköping.

Björn är ledamot i Arkitekturakademins strategiska utskott vars uppgift är att bistå arbetet med regeringens proposition Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design. Arkitekturakademin representeras av samtliga svenska lärosäten som bedriver arkitekturutbildning: KTH, Chalmers, LTH, SLU och Umeå.

Björn leder idag det Vinnovafinansierade forskningsprojektet Duvedmodellen för lokalsamhällen 2.0, inom ramen för programmet Utmaningsdriven Innovation, med en totalbudget på drygt 20 miljoner kronor. Växande klyftor i livsvillkor mellan stad och landsbygd är en av Sveriges mest centrala utmaningar. Förändringarna har en direkt ogynnsam återverkan på offentlig och privat service, kulturutbud, arbete, transporter, bostäder, liksom i vikande tilltro till de demokratiska samhällssystemen. De insatser som ska genomföras i byn ska generera innovativa lokala lösningar på boende, arbete, matförsörjning, social service, kulturverksamheter, cirkulär ekonomi, energisystem och direktdemokrati, som tillsammans utgör Duvedmodellen. Därutöver ska insatserna fungera som prototyper, som underlag för fortsatt utveckling, via uppskalning för nationell och global spridning. Huvudparter i projektet är KTH, Tyréns, Boverket, Region Jämtland Härjedalen, Duved Framtid AB och Duved Byförening. Se www.duvedmodellen.se

Björn är idag engagerad i ytterligare två forskningsprojekt:

  • Jämlik livsmiljö - Stadsbyggande för minskad segregation och ökad tillgänglighet, under ledning av Daniel Koch, KTH Arkitekturskolan, inom Vinnovas program Universell utformning, 2020-2021. Projektet fokuserar på stadsplaneringens tidiga skeden och att skapa förutsättningar att bättre integrera tillgänglighetsutmaningar i samband med samhällsservice genom att förtydliga problemområden och utveckla tydliga analysmodeller, liksom verktyg som utifrån dessa modeller kan användas i planeringspraktikens vardag.
  • Tystnaden, sorlet och bullret - ljuden som gestaltar livsmiljön, under ledning av Arne Nykänen, Luleå Tekniska Universitet – avd. akustik, inom Formas program Gestaltad livsmiljö - arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö, 2021-2024. Projektet studerar offentliga ljudmiljöers konstnärliga perspektiv, med stöd av VR-teknik (Virtual Reality). Tekniken gör det möjligt skissa och experimentera med ljudmiljöer. Projektet är kopplat till det nya Multiaktivitetshuset som är under uppbyggnad i Gällivare. Björn driver projektets konstnärliga processer.

Björn har tidigare varit engagerad som forskningsledare för projektet DECODE Community Design for Conflicting Desires under perioden 2013-2018, finansierat via Vinnovas program Utmaningsdriven innovation hållbara miljöer, med en totalbudget på drygt 70 miljoner kronor. Decode möter utmaningar som rör krav på nytänkande i en hållbar stadsplanering och i planprocesser, med fokus på social hållbarhet. Projektets utgångspunkt är att hållbar stadsutveckling skapas genom en inkluderande samverkan med alla samhällsgrupper, utifrån sociala, miljömässiga och kulturella mål. Decode involverar ämnesfälten stadsplanering / tjänstedesign / praktisk filosofi / urbansociologi / stadsomvandlingskonst / organisationsteori / miljöplanering / m.m. Se www.decodeprojektet.se

Björn är en av huvudarkitekterna av Sweden Green Building Councils Citylab, en guide för hållbar stadsutveckling som lanserades 2016. Han har även varit projektledare för Citylabs certifiering som lanserades 2018. Se https://www.sgbc.se/var-verksamhet/citylab

Björn har medverkat i ett tjugotal forskningsprojekt, finansierade av bl.a. Vinnova, Vetenskapsrådet, Formas och KK-Stiftelsen. Har varit ledamot och granskare i Formas årliga stora utlysning Den Byggda Miljön. Är ofta anlitad som föreläsare och som chairman vid såväl nationella som internationella seminarier och konferenser.

Björn innehade en professur vid Konstfack, Institutionen för Konst, under perioden 2010-2015 i ämnet Ljudkonst i akustiska och urbana miljöer. Han har utvecklat ämnet Akustisk Design som handlar om att behandla och tillämpa ljud som kvaliteter i den urbana miljön. Han har även varit verksam som ljudkonstnär och har skapat installationer på bl.a. Mariatorget, Arlanda Express, Gallerian i Stockholm och metrostationen Chatelet i Paris. Under perioden 1980-1990 arbetade Björn som yrkesmusiker inom fälten improvisations-, jazz-, världs- och teatermusik, bl.a. som kapellmästare vid Stockholms Stadsteater. Instrument: basklarinett, bastvärflöjt och sopransax. Är även idag engagerad i musiken, bl.a. i improvisationsgruppen Fontana Mix.


Kurser

Seminariekurs, avancerad nivå 4HT (A42SEH), lärare | Kurswebb

Seminariekurs, avancerad nivå 5HT (A52SEH), lärare | Kurswebb