Skip to main content

CV Björn Hellström

Doktorstitel

2003, Teknologie Doktor, för avhandlingen Noise Design – Architectural Modelling and the Aesthetics of Urban Acoustic Space, Arkitekturskolan, Kungl. Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm.

Docentur

2009, Docent i arkitektur, Arkitekturskolan, Kungl. Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm.

Akademisk utbildning – Examina – Kurser

2018-2017, Kurs, Framtänk, tvådagarsmöten en gång per halvår. ”Framtänk kombinerar omvärldsspeglingar med strategi-, organisations- och ledarskapsutveckling utifrån skarpa problemställningar för deltagarna. Utgångspunkten är att utforska och identifiera vägar framåt för viktiga och kniviga frågor.” Framtänk drivs via Framship AB genom Fredrik Lidman och Gunnar Westling.

2016, Kurs, Att leda utmaningsdriven innovation – ledarutveckling för UDI-projektledare, genom Vinnova.

2013, Kurs, Processledning – Verktyg och metoder för att leda processer och samverkansmöten, genom INDEA

2008, Kurs, Forskarhandledning, 3 hp [LH207V]. Kursen var anpassad för forskarhandledare vid Kungl. Tekniska Högskolan (KTH), om undervisning och lärande i högre utbildning, genom KTH Learning Lab.

2003-1997, Doktorsexamen, Arkitekturskolan, Kungl. Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm

1999-1998, Doktorandutbildning vid den franska institutionen CRESSON (Centre de Recherche sur l’espace Sonore et l’Environnement Urbain) – Laboratoire de recherche architecturale à l’École d’Architecture de Grenoble, Frankrike

1996-1991, Masterexamen, Arkitekturskolan, Kungl. Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm

1991-1990,  Arkitekturstudier, Arkitekturskolan, Lunds Tekniska Högskola

Musikutbildning

1982-1980, Flöjtstudier för Barbro Lindvall, Hovkapellet, Stockholm

1982-1980, Basklarinettstudier för Bertil Elfstrand, Stockholms Filharmoniska Orkester

1982-1981, Birkagårdens folkhögskola; Musiklinjen, Stockholm

1981-1980, Ämneskurs i ny musik på Fylkingen, Stockholm

Nuvarande anställningar och förordnanden

KTH [50% av en heltidsanställning]

-2016, Adjungerad Professor, KTH-Arkitekturskolan. Ämne: Arkitektur med inriktning hållbar stads- och landsbygdsutveckling

Tyréns AB  [50% av en heltidsanställning]

-2009, Seniorkonsult och forskare inom fältet hållbar stads- och landsbygdsutveckling. Tyréns AB – ett företag inom samhällsbyggnadssektorn, Stockholm

Tidigare anställningar och uppdrag

2017-2016, Projektledare för utvecklingen av ett certifieringssystem: Citylab Action Guide – Hållbarstadsutveckling i planeringsskedet, med certifiering, version 2.0, på uppdrag av Sweden Green Building Council. https://www.sgbc.se/certifiering/citylab/

2016-2014, Uppdrag av Sweden Green Building Council i utvecklingen av Citylab Action Guide för hållbar stadsutveckling, version 1.0

2015-2010, Professor, Inst. för Konst. Ämne: Ljudkonst i akustiska och urbana miljöer

2015-2012, Forskningsledare, Konstfack

2010-2007, Gästprofessor, Konstfack, Institutionen för Konst

2009-2004, Konsult inom fältet akustisk design, ÅF-Ingemansson, Stockholm

2007-2005, Lektor, Konstfack, Inst. för Interdisciplinära Studier (IS), Stockholm

2004-2003, Pappaledighet

2003-1996, Doktorandtjänst, Arkitekturskolan, Kungl. Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm.

2002-2001, Projektledare och redaktör: FoU-projektet Nya Lärandemiljöer, KTH-Learning Lab, Kungl. Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm.

2002-1998, Frilansande lärare och handledare, Arkitekturskolan, Kungl. Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm.

1990-1980, Frilansande studiomusiker, kortare anställningar som musiker, arrangör, kompositör

1989-1988, Kapellmästare, Stockholms Stadsteater

1988-1985, Musiker, Stockholms Stadsteater, Komediteatern and Friteatern

1986-1985, Kompositör och arrangör, Friteatern, Sundbyberg

1989-1982, Musiker i orkestrar och band. B.la. Bitter Funeral Beer Band, Bolon Bata, Bengt Ernryds Kvartett, Thisbe, Fontana Mix och J.O. Wallins kapell. LP, radio, TV och turnéer i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Belgien, Frankrike, Österrike och Indien

Forskningsprojekt (urval)

2024-2021, Formas program Gestaltad livsmiljö - arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö

Total budget 4 000 000 kr

Projekttitel: Tystnaden, sorlet och bullret - ljuden som gestaltar livsmiljön

Projektledare: Arne Nykänen, Luleå Tekniska Universitet – avd. Akustik

Forskningsteam: Luleå Tekniska Universitet, Tyréns AB, Gällivare kommun

Forskningsfält: Projektet studerar ljudens konstnärliga perspektiv och undersöker hur de påverkar människors beteende och välbefinnande med stöd av VR-teknik (Virtual Reality). Tekniken gör det möjligt skissa och experimentera med ljudmiljöer. Det här ska göras i det nya Multiaktivitetshuset som ska byggas i Gällivare. Björn ska driva projektets konstnärliga processer.

2022-2020, Vinnova – Program Utmaningsdriven Innovation (UDI)

Total budget 20 500 000 kr (varav 10 000 000 kr från Vinnova, resterande medfinansiering)

Projekttitel:  DUVEDMODELLEN FÖR LOKALSAMHÄLLEN 2.0 – Hållbar landsbygds- och samhällsbyggnadsstyrning genom lokal samverkan

Projektledare: Björn Hellström, KTH Arkitekturskolan

Forskningsteam: KTH – Arkitekturskolan, Linköpings universitet – Centrum för kommunstrategiska studier, Tyréns, Boverket, Region Jämtland Härjedalen, Åre kommun, Hela Sverige ska leva, IBM, Jämtkraft, Setra Group, Arvet, Tagehus, ICA, Årehus, Attacus, HaWe Fastigheter, Eau & Gaz, Duved Byförening, Tillväxtverket, SKR, RISE, IQ Samhällsbyggnad, SmåKom, Uppsalahem, Uppsala -, Laxå -, Lindesberg kommun

Forskningsfält: Duvedsmodellen är ett forsknings- och innovationsprojekt med fokus på hållbar landsbygds- och samhällsbyggnadsstyrning genom lokal samverkan. Växande klyftor i livsvillkor mellan stad och landsbygd är en av Sveriges mest centrala utmaningar. Förändringarna har en direkt ogynnsam återverkan på offentlig och privat service, kulturutbud, arbete, transporter, bostäder, liksom i vikande tilltro till de demokratiska samhällssystemen. Duved har tack vare sin lilla skala med 700 personer – med Duved Byförening som drivande kraft – möjlighet att bli modellskapare och visa vägen för framtidens by- och samhällsbyggnadsutveckling i Sverige.

2021–2020, Vinnova - program Universell utformning

Total budget: 1 472 400 SEK

Projekttitel: Jämlik livsmiljö: Stadsbyggande för minskad segregation och ökad tillgänglighet

Projektledare: Daniel Koch, KTH Arkitekturskolan

Medsökande: Björn Hellström KTH Arkitekturskolan

Forskningsfält: Projektet fokuserar på stadsplaneringens tidiga skeden och att skapa förutsättningar att bättre integrera tillgänglighetsutmaningar i samband med samhällsservice genom att förtydliga problemområden och utveckla tydliga analysmodeller, liksom verktyg som utifrån dessa modeller kan användas i planeringspraktikens vardag.

2020–2020, Formas - program Samhällsplanering för omställning

Total budget: 300 000 SEK (Steg 1)

Projekttitel: HÅLLBAR LANDSBYGDSUTVECKLING MELLAN MIKRO- OCH MAKRONIVÅER – Spelplan för lokalsamhället

Projektledare: Björn Hellström, KTH Arkitekturskolan

Forskningsteam: KTH Arkitekturskolan, Laxå -, Lindesberg -, Uppsala kommun, Boverket, Nordregio, Hela Sverige ska leva, SmåKom

Forskningsfält: Projektets grundläggande idé handlar om hur man kan samordna och styra en demokratisk och konstruktiv landsbygdsutvecklingsprocess som leder till hållbar utveckling, där aktörer med olika kompetenser, intressen och tidsperspektiv deltar. Frågan är komplex och gäller vilka som bör vara involverade och när de ska engageras.

2019–2018, Vinnova - program Agenda 2030 Utmaningsdriven Innovation Steg 1

Total budget: 492 500 SEK.

Projekttitel: HÅLLBAR STADSUTVECKLING PÅ MIKRONIVÅ: Spelplan för lokalsamhället - om konsten att gräva där man står

Projektledare: Björn Hellström KTH Arkitekturskolan

Forskningsteam: Projektpartners för steg 1. AKADEMI: Kungl. Tekniska Högskolan - Arkitekturskolan, Örebro Universitet - Centrum för urbana och regionala studier, Uppsala Universitet – Inst. för bostads- och urbanforskning. BOLAG: Tyréns. IDEELL FÖRENING Sweden Green Building Council. MYNDIGHETER: Boverket, Statens Konstråd. KOMMUNER/ORTER (preliminärt): Lindesberg, Laxå, Sorsele, Östra Göinge, Södertälje, Umeå.

Forskningsfält: Landsbygden står inför stora utmaningar som dels handlar om att många ortsbor väljer att flytta till storstaden, och dels om hur småorter kan skapa möjligheter för integration av nyanlända. Samhällsutmaning: Hur kan lokalsamhällets komplexa och individuellt avhängiga utgångspunkter bemötas för en som vill leva, bo och hållbart utveckla bygden? Målet är att etablera kunskap för att skapa en inkluderande landsbygd med möjligheter till försörjning och bostäder som kvalitativt alternativ till stadens utbud. Innovationshöjden ligger i att besvara ”large questions in small places”

2019–2018, Vinnova - program Tillgänglighetsdesign Smarta städer

Total budget: 6 000 000 SEK, varav Vinnova 3 000 000 SEK, medfinansiering totalt 3 000 000 SEK.

Projekttitel: Decode: Interaktiv ÖP - Interaktiv Plattform för Samhällssystemtjänster i Översiktsplaneringen

Projektledare: Ann Legeby, KTH Arkitekturskolan

Medsökande: Björn Hellström KTH Arkitekturskolan

Forskningsteam: KTH Arkitekturskolan, Boverket, Sweden Green Building Council, Upplands Väsby, Tyréns

Forskningsfält: Projektet ska utveckla en plattform inom ramen för översiktsplaneringen (ÖP) som omfattar följande: 1.Processtyrning via digital interaktion – som stöd i samordningen över de kommunala organisatoriska leden för utveckling av en kontinuerlig ÖP 2. Samverkan via digital interaktion – som stöd för att informera och engagera medborgare till en aktiv medverkan i ÖP

2019–2018, Tyréns Forskningsstiftelse

Total budget ca. 1 000 000 SEK, varav Tyréns 300 SEK, Boverket (inkind) ca 400 000 SEK, Uppsala kommun (inkind) ca 300 000 SEK.

Projekttitel: Testbädd SOU 2018:35

Projektledare: Björn Hellström KTH Arkitekturskolan

Forskningsteam: Tyréns, Boverket, KTH (Decode) och Uppsala kommun

Forskningsfält: Ett utvecklingsprojekt om bostadsförsörjning för grupper med svag ställning på bostadsmarknaden

2018–2017, Vinnova - program Utmaningsdriven Innovation Steg 3 – Hållbara städer

Total budget: 43 000 000 SEK, varav Vinnova 17 500 000 SEK, Tyréns 3 000 000 SEK, medfinansiering totalt 22 500 000 SEK.

Projekttitel: DECODE – Community Design for Conflicting Desires

Projektledare: Björn Hellström KTH Arkitekturskolan

Forskningsteam: Projektpartners för steg 3. AKADEMI: Kungl. Tekniska Högskolan - Arkitekturskolan, Score – Handelshögskolan, Södertörns Högskola, Stockholms Universitet, Gothenburg Research Institute, RISE. Sveriges Lantbruksuniversitet, Swedesd - Uppsala Universitet. BOLAG: Tyréns, Älvstranden Utveckling AB. IDEELL FÖRENING Sweden Green Building Council. MYNDIGHETER: Boverket, Statens Konstråd. KOMMUNER: Göteborg, Sorsele, Stockholm, Upplands Väsby, Järfälla, Norrtälje, Täby, Uppsala

Forskningsfält: Projektet ska möta utmaningar som rör krav på nytänkande i en hållbar stadsplanering och i planprocesser. Fokus ligger på social hållbarhet, den behandlar centrala aspekter i planprocessen såsom ökat systemperspektiv, samskapande, stadsplane- och medborgarrelaterade visioner, www.decodeprojektet.se

2016–2014, Vinnova - program Utmaningsdriven Innovation Steg 2 Hållbara städer

Total budget: 22 000 000 SEK, varav Vinnova 9 100 000 SEK, Tyréns 2 900 000 SEK (FoU-medel och inkind), Sweden Green Building Council (5 000 000 SEK (inkind), Upplands Väsby kommun 2 500 000 SEK (inkind), Varberg Kommun 2 500 000 SEK (inkind)

Projekttitel: DECODE – Community Design for Conflicting Desires

Projektledare: Björn Hellström Konstfack

Forskningsteam: Konstfack, Stockholms Universitet Barn- & Ungdomsvetenskapliga Inst., Handelshögkolan/SU-SCORE, Södertörns Högskola – Centrum för praktisk kunskap, Sweden Green Building Council, Tyréns, Upplands Väsby och Varberg kommun, m.fl.

Forskningsfält: Projektet ska möta utmaningar som rör krav på nytänkande i en hållbar stadsplanering och i planprocesser. Fokus ligger på social hållbarhet, den behandlar centrala aspekter i planprocessen såsom ökat systemperspektiv, samskapande, stadsplane- och medborgarrelaterade visioner.

Vetenskapliga uppdrag, förordnanden, mm

-2020 Ledamot i Arkitekturakademins strategiska utskott vars uppgift är att bistå arbetet med regeringens proposition Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design. Arkitekturakademin representeras av samtliga svenska lärosäten som bedriver arkitekturutbildning: KTH, Chalmers, LTH, SLU och Umeå.

2019-2018 Ledamot i Citylabs styrgrupp, Sweden Green Building Council

2017-2016, Ledamot i Stadsbyggnadsdagen i Upplands Väsby

2015-2014, Ledamot i Agenda Livsmiljö, ett initiativ från Sveriges Arkitekter och STD-företagen som delfinansieras av Vinnova. https://www.arkitekt.se/agenda-livsmiljo/

2015-2014, Ordinarie ledamot i Formas forskningsområde Den Byggda Miljön. Granskare av forskningsansökningar i Formas årliga stora utlysning.

2015-2014,  Rådgivare för Närings- och Miljödepartementet samt Boverket, avseende regeringsuppdraget om att ta fram en vägledning till plan- och bygglagens hållbarhetsbestämmelser.

2014-2013, Ansvarig verksamhetsutvecklare av Konstfacks Perceptionsstudio.

2015-2012, Ledamot i Konstfacks Forskningsledningsgrupp.

2013-2011, Biträdande ordförande och ledamot i Lärarförslagsnämnden, Konstfack.

Medlemskap

Medlem i Sveriges Arkitekter – SAR/MSA

Böcker, antologier, artiklar, mm (urval)

2019, Utan fakta kan vi inte läsa bostadskrisen, Svenska Dagbladet, 2019-12-20, med R. Svensén och S Imner, https://www.svd.se/utan-fakta-kan-vi-inte-losa-bostadskrisen

2019, Stadsutveckling & Design för Motstridiga Önskemål – En bok om nödvändigheten av förändring i tanke och handling för sociala hållbarhetsprocesser. Antologi, medförfattare. Arkus skrift nr 77, Svensk Byggtjänst. ISBN: 978­91­980422­8­3

2019, Citylab – Guide för hållbar stadsutveckling i genomförandeskedet, certifiering. Sweden Green Building Council. Under ledning av Sigrid Walve (SGBC), i samverkan med Ann-Kristin Belkert (Actinate AB), Björn Hellström (Tyréns/KTH), m.fl. SGBC. https://www.sgbc.se/app/uploads/2019/06/Citylab-Guide-H%C3%A5llbar-stadsutveckling-i-planering-och-genomf%C3%B6rande.pdf

2019, Kommunal bostadsförsörjning för personer med svag ställning på bostadsmarknaden – Checklista för att överbrygga gapet mellan tillgång och efterfrågan. Bjarne Stenquist, Robin Svensén, Josefin Rhedin (Tyréns) och Björn Hellström (Tyréns/KTH), i samverkan med KTH-Arkitekturskolan, Boverket och Uppsala kommun. Tyréns publikation

2017, Så fördelas pengarna till arkitekturforskningen. Artikel och intervju i tidskriften Arkitekten https://arkitekten.se/nyheter/sa-fordelas-pengarna-till-arkitekturforskning/

2016, Stadsutvecklingens Spelrum – plats för glapp, tolerans och handlingsfrihet. Artikel publicerad i en rapportserie inom utvecklingsområdet Boende och stadsmiljö, under ledning av Stockholms Stad – Kommission för ett socialt hållbart Stockholm. http://www.decodeprojektet.se/media/1055/artikel-bjoern-hellstroem-stadsutvecklingens-spelrum.pdf

2016, Modell för stadsljud, stadsförtätning & stadshälsa. Artikel publicerad i Movium, SLU. http://www.movium.slu.se/produkter-amp-tjanster/faktablad?article=verktyg-akustisk-design-0

2010, Akustiska stadsplanerare efterlyses, Svenska Dagbladet, Kulturdelen-Under strecket, 9 jan.

Föredragshållare och moderator (urval)

2019, Vinnovas programkonferens Utmaningsdriven Innovation Steg 1. Björn Hellström föreläste om sina erfarenheter att driva och leda innovationsdriven forskning. Plats: Vinnova, Stockholm, 29 augusti.

2019, ArkDes. Boksläpp av Decodes antologi Stadsutveckling & design för motstridiga önskemål. Björn Hellström föreläste om Decode. Plats Moderna Museets hörsal, 17 maj.  

2019, Stockholm Urban Forum: Co-creation för Agenda 2030 i Stockholmsregionen. Björn Hellström föreläste om Decode. Plats Subtopia Norsborg, 28 maj

2018, Building Sustanability - Nordens ledande konferens om hållbart samhällsbyggande. Björn Hellström medverkade i plenum på temat: Stadsutveckling och social hållbarhet – Utmaningar och nya perspektiv - Hur bygger vi städer där alla får plats och känner sig delaktiga? http://buildingsustainability18.se/. Plats: Stockholm City Conference Center, 24-25 oktober.

2018, Norrtälje Konsthall – Offentlig föreläsning. Björn Hellström föreläste om ljudkonst, 18 april.

2018, Miljöpartiets Riksdagskansli. Sweden Green Building Council och Decode (Hellström) var inbjudna till Miljöpartiets Riksdagskansli. Citylab med certifieringssystemet för stadsutvecklingsprojekts planeringsskede och Decode presenterades. Politiker och tjänstepersoner från Miljöpartiet medverkar vid mötet. 4 april

2017, Näringsdepartementet, Boverket, SGBC, Stockholm, Uppsala och Göteborgs kommun, Tyréns–seminarium. Björn Hellström, moderator och föredragshållare på temat Prisrimliga bostäder. 15 juni.

2017, Boverket–seminarium. Björn Hellström och Mari Kågström presenterade Decode för Boverket. 14 juni

2017, Näringsdepartementet/Regeringskansliet–Seminarium, SVP Smarta Städer. Björn Hellström presenterade Decode, 10 februari.

Undervisning (urval)

2017-2009, Linköpings Universitet – Inst. Kommunikation, Samhälle & Media (KSM), verksam som årlig föreläsare och seminarieledare.

2013, Kursansvarig och lärare vid Inst. för Konst. Kurs för yrkesverksamma: Ljudkonst i det offentliga rummet, Sept-Dec (15 högskolepoäng)

2012, Kursansvarig och lärare vid Inst. för Konst. Valbar kurs för Konstfacks kandidatprogram, Sound Art in Public Space, oktober (4,5 högskolepoäng).

2007,  Lektor, lärare och handledare vid Inst. för Interdisciplinära Studier – Masterprogrammet: Experience Design Group

Ljudkonstinstallationer och utställningar (urval)

2013, Paris, Metrostationen Chatelet, ljudkonstinstallation – The Sky Over Paris – i en 200 m lång gångtunnel, genom Tyréns, i samverkan med Konstfack, RATP, Paris, Frankrike.

2012, Arlanda Express (Arlanda Airport). 10 permanenta ljudkonstinstallationer, genom Tyréns, i samverkan med Konstfack, BAU Arkitekter och A-Train.

2011, Östra Järnvägsgatan, ljudkonstinstallationen Urban Green, genom Tyréns, i samverkan med Konstfack och Ljusarkitektur AB.

2010, Mariatorget, Stockholm. 4 permanenta ljudkonstinstallationer, genom Konstfack, i samverkan med Tyréns, SU–Inst. för Psykologi, Interaktiva Institutet och Stockholms Stad.

2010, Arkitekturmuseet, Stockholm. 2 ljudkonstinstallationer, om Slussen and Mariatorget, genom Tyréns, i samverkan med Konstfack, Ljusarkitektur, Interaktiva Institutet och Arkitekturmuseet.

Diskografi (urval)

2018, Bitter Funeral Beer Band, Live in Frankfurt 1982. Bolag: The Italian label Black Sweat Records, http://blacksweatrecords.tictail.com/product/bitter-funeral-beer-band-with-don-cherry-live-in-frankfurt-82-lp (Vinyl, nyutgivning)

2017, Bitter Funeral Beer Band, featuring Bengt Berger, Praise Drumming, Dragon Records (CD, nyutgivning)

2007, Bitter Funeral Beer Band, featuring Bengt Berger, Don Cherry and K Sridhar, Live in Frankfurt 1982, Country & Eastern (CD, nyutgivning)

2007, Bitter Funeral Beer Band, featuring Bengt Berger, Live in Nürnberg 1984, Country & Eastern (MP3, nyutgivning)

2004, Bolon Bata, featuring Christer Bothén, Trance Dance, MNW-records (CD, nyutgivning).

 Media (urval)

2020, SVR P3, Morgonpasset – Ljudarkitektur med Björn Hellström, https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1470925?programid=4765

2013, SVR P2, musikmagasinet Ljudo, tema Ljudarkitektur.

2013, SVR P1, Nordegren & Epstein, tema Kan Mozart skingra ungdomar i T-banan? http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4058&artikel=5556191

2013, SVT Kulturnyheterna, tema Tummen ner för musik i tunnelbanan. http://www.svt.se/kultur/tummen-ner-till-musik-i-tunnelbanan

2012, SVR P1 Godmorgon världen, tema Ljudreklam i den offentliga miljön

2012, SVR P2 Programserien Ljudland, tema Rummets musik, https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=2960&grupp=18327

2011, TV4 Lokalnyheterna, tema Forskning kring akustisk design.

2011, TV4 Morgonnyheterna, tema Obehagliga ljud.


Profile picture of Björn Hellström

Portfolio

  • CV Björn Hellström