Hoppa till huvudinnehållet

Kristina Palm

Profilbild av Kristina Palm

Detaljer

Arbetar vid

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Jag är docent och teknologie doktor i industriell arbetsvetenskap från KTH. Grunden i mitt forskningsintresse är att bidra till ett hållbart arbetsliv där individers välbefinnande och engagemang står i centrum.

Idag lägger jag den mesta av min forskningstid på att studera det digitaliserade arbetslivet, men jag bedriver också forskning om bl.a. ledarskap-, grupp- och organisationsutveckling. Jag är projektledare för projektet ”Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv” som jag genomför tillsammans med professor Ann Bergman hos er på Arbetsvetenskap och lektor Calle Rosengren vid Lunds Universitet (finansierat av AFA Försäkring). Projektet fokuserar hur individer hanterar de tidsliga och rumsliga gränserna mellan arbete och övrigt med hjälp av informationsteknologi. Mer specifikt undersöker vi vilka strategier anställda använder för att hantera de krav på och möjligheter till tillgänglighet som den digitala tekniken innebär. Vidare tittar vi på hur den anställde, dennes partner respektive barn upplever att den digitala tekniken påverkar familjelivet och hur chefer och HR hanterar den samma i relation till en hållbar arbetsmiljö. Studien bygger på loggböcker, intervjuer och workshops. Studiens resultat ska bidra till att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbete som också rör den arbetsmiljö och de arbetsvillkor som är utanför kontorets väggar och den normala arbetstiden. Tillsammans har vi presenterat vår forskning vid flertalet vetenskapliga konferenser och i ett hundratal populärvetenskapliga sammanhang såsom vid Sveriges HR-förenings årliga forskardag och frukostseminarium anordnat av tidskriften Veckans Affärer. 

Den ledarskapsforskning som jag gjort och gör handlar framförallt om ledarskapsutveckling genom olika interventioner. Jag har bland annat varit med och studerat effekterna av det numera klassiska ledarskapsprogrammet UGL (Utveckling Grupp Ledare), men också nyare program såsom UL (Utvecklande Ledarskap) och Backstage. Genom intervjustudier har jag tillsammans med forskare från Karolinska Institutet (Christer Sandahl och Teresa Söderhjelm) och Karlstads Universitet (Gerry Larsson) försökt förstå vilka de verksamma mekanismerna för ledarskapsutveckling kan vara i en utbildningsintervention samt hur ett utvecklat ledarskap kan påverka medarbetarna till de chefer som deltar. Ett viktigt fynd har varit att chefer som är kvinnor upplevs förbättras i sin ledarroll. Vidare är jag huvudhandledare före en doktorand på KI som studerar medarbetarskap inom en apoteksorganisation samt bihandledare för en doktorand vid Karolinska Institutet som studerar ledarskap i sjukvården, med fokus på ledarskapsutveckling och arbetsmiljö.

Organisationsutveckling är på ett sätt alltid en del av min forskning utifrån att min ambition är att också utveckla den praktik jag studerar. I ett vetenskapligt perspektiv så fokuserar mina två avhandlingar (lic- och doktorsavhandling) organisationsutveckling genom stora organisatoriska förändringsprojekt. Jag har också studerat organisationsutveckling i andra sammanhang såsom interventioner som söker förbättra arbetsmiljön. Utöver den kompetens som ni söker har jag studerat projektledning och HR-arbete utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.

Jag bedriver forskning inom både industriella verksamheter och i sjukvårdsorganisationer då jag under de senaste 9 åren har delat min tid mellan KTH och Karolinska Institutet. Jag använder främst kvalitativa metoder i min forskning och arbetar gärna praktiknära och involverar praktiker i frågeställningar och kunskapsutveckling.

Förutom att forska har jag haft förmånen att undervisa och få vara chef både vid KTH och KI. Min undervisning har framförallt handlat om ledarskap, gruppers utveckling, förändringsledning och arbetsvetenskaplig idéhistoria. På KTH har jag varit prefekt mellan 1 juli 2012 till 31 mars 2019. Förutom ansvaret för den ordinarie verksamheten hade jag ansvaret för KTH:s stora satsning på hållbar produktion i Södertälje. Satsningen motsvarar 450 MSEK under perioden 2015 – 2021 och inkluderar fyra områden: nya utbildningar, ny forskningsmiljö, nytt campus och utökad samverkan med samhället. I min roll som prefekt samverkade jag mycket med ledningarna för Södertälje kommun, Scania, AstraZeneca, fastighetsbolaget Acturum och Södertälje Science Park, men också med KTH:s ledning. 2016 fick jag Södertälje kommuns guldmedalj för gagnelig gärning – där mitt engagemang och mitt arbete förbättrat Södertäljes framtidsutsikter. Parallellt med mitt prefektuppdrag var jag forskargruppsledare med personalansvar vid KI under ca 4 år.


Profilbild av Kristina Palm