Riktlinjer examensarbeten

Här finner du generella riktlinjer kring sekretess, upphovsrätt, ersättningar etc.

Formulering av uppdrag

För att en uppgift ska vara lämplig för ett examensarbete krävs att den passar in i studentens ämnesprofil samt att den ger möjlighet till självständigt arbete och tillämpning av teoretiska kunskaper. Eftersom ett exjobb måste få rätt akademisk nivå är annonsen att betrakta som ett förslag som måste diskuteras och planeras tillsammans med studenten och den akademiska handledaren som sedan godkänner det. Därefter ska en planeringsrapport formuleras och godkännas av organisationens handledare och av KTH-handledaren. Den utgör en överenskommelse mellan er och KTH.

Olika utbildningsprogram har olika krav på examensarbeten. KTH:s handledare kan beskriva vilka krav som gäller på det aktuella programmet.

Vanliga inslag i examensarbeten är litteratursökning, konstruktionsarbete, programmering, beräkningsarbete och experimentellt arbete. Resultaten, som ska framgå av en skriftlig rapport, brukar var lösningar på problem i form av ritningar, metodbeskrivningar, datorprogram eller kanske en mätmetod.

Beskriv gärna verksamheten i vilken frågeställningen finns. Lägg också med en engelsk översätting av rubriken alt. skriv gärna hela annonsen på engelska för att underlätta för våra internationella studenter vid sökningen.

Handledning

Examensarbetet handleds av person från KTH och en person från organisationen. Organisationens handledare ansvarar för att studenten har tillgång till rätt teknisk kompetens (personer, litteratur m m) och resurser (utrustning, maskiner, material, arbetsutrymme, dator m m) på företaget. Det slutliga godkännandet av det genomförda examensarbetet ligger hos en examinator på KTH.

Ersättning och immaterialrätt

Exjobb och praktik är en del av studierna och det finns därför inget krav på att det ska ersättas. Det är dock vanligt att studenten får en form av ersättning/bonus när examensarbetet är klart. Det är brukligt att ersätta kostnader i samband med resor, material o dyl samt att tillhandahålla en arbetsplats. Om ni kommer överens med studenten om en ersättning är det en överenskommelse mellan er.

Om uppdragsgivaren ingår ett anställningsavtal med studenten äger organisationen rätten till ev. immateriella rättigheter. Studenten har då rätt till skälig ersättning vilket bör regleras i avtal mellan er. I det fall studenten själv föreslagit eller äger uppgiften för exjobbet och inget annat överenskommits, har studenten rätten till de immateriella rättigheter som tas fram inom ramen för uppdraget.

Har du frågor kring immaterialrätt, kan du kontakta avdelning KTH Innovation, antingen genom att skriva in din fråga här  eller mejla innovation@kth.se .
 

Offentlighetsprincipen

Exjobbet presenteras i form av en skriftlig rapport som presenteras på ett seminarium som är öppet för alla som vill delta. Rapporten är en offentlig handling. Ofta görs en särskild presentation för företaget.

Ansvar

KTH ansvarar inte för kostnader utanför KTH i samband med examensarbetet eller för personskador, egendomsskador, ekonomiska eller andra skador vare sig direkta eller indirekta som studenten kan orsaka organisationen eller som kan uppkomma till följd av examensarbetet.

Innehållsansvarig:exjobb@kth.se
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2020-03-18