Till innehåll på sidan

Adjungerade professorer brobyggare mellan KTH och omvärlden

KTH strävar efter högsta internationella kvalitet i både forskning och utbildning. En förutsättning för att kunna behålla och utveckla den höga kvaliteten är att vi känner samhällets behov av vetenskaplig kunskap och vet hur forskningsresultat utnyttjas i praktiken.

Att jobba på KTH som adjungerad professor

Adjungerade professorer ska liksom övriga professorer ha sin verksamhet inom forskning/forskarutbildning och grundutbildning.

Som adjungerad professor blir man medarbetare vid en av KTH:s skolor och får där direktkontakt med spetsen inom den vetenskapliga utvecklingen samt lärare och studenter.

En adjungerad professor vid KTH fungerar som brobyggare mellan högskolan och omvärlden och tillför ytterligare kontaktytor utöver vår medverkan i samarbetsprojekt, uppdragsforskning eller medverkan i centrumbildningar. De adjungerade professorerna bidrar också till att stärka KTH:s resurser. Många är idag aktivt inblandade i att söka externa forskningsmedel och andra ger KTH–forskare tillgång till hemorganisationens labb, utrustning och data.

Vem blir adjungerad professor?

Det är en välmeriterad person som bidrar med specialistkunskap, erfarenhet och nätverk för att stärka forskning/forskarutbildning och grundutbildning vid KTH. Hon eller han arbetar deltid på KTH, oftast en dag i veckan, och har för det mesta hela sin lön betald av sin huvudarbetsgivare. Anställningen är tidsbegränsad, men får förnyas efter utvärdering. Den sammanlagda anställningstiden får vara högst 12 år. En adjungerad professor kan arbeta med forskning eller med utbildning, i många fall gör de både och. I många fall handleder de adjungerade professorerna också doktorander.

Merparten av de adjungerade professorerna har disputerat och många är kvalificerade för en docentur. De är antingen specialister, i regel själva operativt aktiva inom FoU i sin hemorganisation, eller mer generalister och chefer som kommer till KTH från operativa ledningsuppgifter. Anställningen som adjungerad professor är i många fall ett naturligt steg i ett redan väl etablerat samarbete med en forskargrupp eller avdelning på KTH. I andra fall kommer förslaget från KTH:s ledning eller en extern finansiär.

Anställningen som adjungerad professor ledigförklaras inte utan är en personlig anställning och får endast ske med någon som har sin huvudsakliga verksamhet förlagd utanför högskolan. Anställningens omfattning är i normalfallet 20%.

Läs mer om tillsättningen av adjungerad professor

Resurs för både KTH och uppdragsgivaren

Hos arbetsgivarna finns det tre övergripande motiv till varför man satsar på adjungeringar. Det är kapacitetshöjande, kompetensbyggande och kunskapsvinnande. Genom adjungeringar sätter företag och organisationer av resurser främst i avsikt att bygga upp den egna långsiktiga förmågan.

KTH:s adjungerade professorer kommer huvudsakligen från tillverkande företag och forskningsinstitut, miljöer som traditionellt sett hört till KTH:s omvärld, men en tredjedel kommer glädjande från konsultbolag, myndigheter och övriga tjänsteföretag.

De adjungerade är verksamma inom KTH:s kärnområden forskning och utbildning och utgör i sig själva en samverkansresurs. De för med sig ett brett kontaktnät där de är aktiva som brobyggare mellan KTH och högskolans omvärld och som kontakt­skapare mellan olika KTH-miljöer. De adjungerade bidrar även till att stärka KTH:s resurser genom att söka externa forskningsmedel och genom att göra resurser från sina hemorganisationer tillgängliga för KTH-forskare.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på naringslivssamverkan@kth.se .

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2021-04-19