Affilierad fakultet

KTH införde år 2012 positionen som affilierad fakultet vilken kan innehålla antingen den huvudsakliga uppgiften forskning, eller den huvudsakliga uppgiften undervisning, eller en kombination av dessa. Behovet av positioner på nivån under adjungerad professor har lyfts fram i dialog med såväl KTH:s skolor som i diskussion med KTH:s strategiska partners.

Utnämning till affilierad fakultet skall ses som ett strategiskt instrument för båda parter att stärka och påverka inriktning av ett forskningsområde, eller stärka grund- och avancerad utbildning vid KTH. Positionen kan fungera som meriterande för docentkompetens och därmed en senare adjungerad professorsanställning vid KTH.

Vem kan bli affilierad?

Behörig att utnämnas till affilierad vid KTH med forskning som huvudsaklig uppgift är en person som är forskarutbildad och innehar examen (normalt doktorsexamen eller motsvarande) inom ett för den aktuella enheten angeläget område. Dessutom har personen särskild kompetens för att kunna bidra med kunskap om forskningstillämpningar i sammanhang utanför den akademiska miljön. För att vara behörig att utnämnas som affilierad vid KTH med utbildning som huvudsaklig uppgift krävs att personen är forskarutbildad eller har annan kompetens som är viktig för det aktuella ämnet. Den tilltänkta personen ska även kunna visa på pedagogisk skicklighet och lämplighet. Att det finns intresse och förmåga att knyta grundutbildningens ämnen till praktisk utövning är särskilt viktigt. Högskolepedagogisk utbildning är inte formellt krav för affilierad fakultet.

Hur går utnämningen till?

  • En affilierad person knyts till en av KTH:s skolor. Beslut tas av rektor efter förslag från dekanus, skolchef och aktuell verksamhet.
  •  I förslaget skall en innehållsbeskrivning finnas, liksom förväntad nytta för KTH och aktuell arbetsgivare.
  • Vanligtvis knyts den affilierade till KTH på upp till 50 procent av sin arbetstid och utnämns för ett till tre år med möjlighet till förlängning. Affilieringen utvärderas efter det första året.
  • Överenskommelse om affiliering inklusive innehåll, omfattning, tidsbegränsning samt finansiering skrivs med fördel så att den affilierade har möjlighet att meritera sig i enlighet med anställningsordningen för adjungerad professorsanställning.

Kontakt

Liz Adamsson

lizad@kth.se

08-790 6084
073-270 18 50

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2019-06-22