Till innehåll på sidan

Forskarutbildning för yrkesverksamma

PLEng (på svenska: Industrilic-PRO) är en 2-årig forskarutbildning som är framtagen efter näringslivets och samhällets behov. Programmet vänder sig främst till yrkesverksamma som vill utbilda sig för ledande positioner inom forskning och utveckling.

Partners

PLEng är ett nytt sätt för företag och andra organisationer att kompetensutveckla på forskar-/specialistnivå. I november 2014 startade forskarskolans pilotomgång med sju KTH deltagare där sex kom från företag och en var anställd vid en kommun. PLEng skiljer sig från traditionella studier på licentiatnivå som generellt vänder sig till studenter som nyligen har tagit examen. PLEng-studenterna har yrkeserfarenhet och kompetens inom olika samhällssektorer. PLEng-studierna har fokus inställt på att utveckla specialistkompetens och innovativa lösningar på specifika problem, medan traditionella forskarstudier ofta har en bredare kunskapsbildande målsättning.

Utvärderingen som har gjorts på PLengs pilotstudie visade att det fungerade bra för licentianderna att genomföra en forskningsutbildning som grundar sig på deras eget arbete. Forskningen utvecklade dem samtidigt som personer, vilket uppskattades av organisationerna. Akademins metod att genomföra grundliga omvärldsbevakningar togs mycket väl emot av organisationerna. Utvärderingen visade att även yrkesverksamma som befinner sig mitt i en karriär kan framgångsrikt genomgå en forskarutbildning och på detta sättet öppna nya möjligheter för sin fortsatta karriärgång. PLEng –licentianderna visade sig fungera som en effektiv och produktiv katalysator mellan akademin, organisationen och sig själva.

PLEng –projekten behandlar industrirelevanta frågeställningar i syfte att generera nya produkter, kunskap och tjänster. Projekten utförs i nära samverkan med näringsliv/industri och studiegången är skräddarsydd för varje licentiand baserat på dess specifika intressen och behov.

PLEng pilotomgången 2014-2018 genomfördes med ekonomiskt och operativt stöd från Stiftelsen för Kunskaps- och kompetensutveckling.

PLEng-programmet är sedan 2017 instiftat som reguljär forskarutbildning vid KTH.