Industridoktorander

KTH har en lång tradition av att knyta till sig doktorander från näringslivet och framförallt industriföretag. Industridoktorander är ett effektivt sätt att förstärka våra långsiktiga relationer med omvärlden och ökar vår kunskap om samhällets utmaningar.

Att vara industridoktorand på KTH innebär också en viktig möjlighet till kompetensutveckling och kunskapsutbyte med akademin för individer och organisationer utanför KTH. Som industridoktorand kan man med fördel vara handledare för examensarbetare. I regel finansieras en industridoktorand genom att huvudarbetsgivaren betalar lönen, det är också vanligt med annan extern finansiering. KTH ersätts för kostnader för arbetsplats, infrastruktur och handledning, normalt med mellan 150 och 300 kkr per år.

Vem blir industridoktorand?

En industridoktorand på KTH har normalt sin anställning förlagd hos en annan arbetsgivare men är inskriven som doktorand vid en av KTH:s skolor. Hon eller han bedriver forskarstudier vid KTH omfattande minst 50 procent av full arbetstid. Behörighet att antas som industridoktorand följer rådande regler för doktorandbehörighet. Omfattningen av forskarstudierna kan variera över tiden, men det är önskvärt att doktoranden tillbringar en större del av arbetstiden i den akademiska miljön tillsammans med andra doktorander och forskare. Målexamen för industridoktorand kan vara antingen licentiat eller doktor.

Hur rekryteras en industridoktorand?

  • Initiativ till industridoktorander kan komma från såväl KTH, individen som arbetsgivaren.
  • Beslut om inskrivning av industridoktoranden tas av skolchef efter förslag från aktuell lärare vid KTH i samråd med ledare från industridoktorandens arbetsgivare.
  • Avtal skall upprättas mellan berörd institution på KTH och industridoktorandens huvudarbetsgivare och reglerar arbetssätt, styrning och immaterialrätt etc.
  • Handledning och mål - en industridoktorand skall vara knuten till en huvudhandledare och en bihandledare på KTH. Det bör även finnas en handledare och en chef hos huvudarbetsgivaren som är formellt knuten till industridoktorandens arbete och projekt.
  • Rekommendationen är att skapa en styrgrupp för doktoranden och hennes/hans arbete, som bör innehålla företrädare för både utbildning och forskning, samt KTH och huvudarbetsgivare. Styrgruppen bör ha regelbundna möten där studieplan, projektuppföljning och utmaningar diskuteras.
  • Det är angeläget i all forskarutbildning att de båda processerna utbildning och forskning harmonierar men att skillnaden dem mellan är tydliga. Målet för en forskarutbildning är den skicklige licentiaten eller doktorn, målet för ett forskningsprojekt är forskningens resultat.
Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2019-11-19