Till innehåll på sidan

Fordonsdalen Stockholm

”Fordonsdalen Stockholm” har som långsiktigt mål att utveckla fordonsindustrin i regionen i syfte att säkra tillväxt och internationell konkurrenskraft. Särskilt gäller det regionens små och medelstora företag tillsammans med regionens starka IT & tech-kluster.

Snabbfakta

Stöd ur den europeiska regionala utvecklingsfonden
Projektägare: Region Stockholm
Samverkanspartner: Kungliga Tekniska högskolan
Tidsplan: 2020-03-20 - 2022-12-31

Visste ni att en tredjedel av Sveriges fordonsindustri finns i Stockholm och Östra Mellansverige? Visste ni att fordonsindustrin är en av Sveriges viktigaste näringar och den enskilt största exportsektorn?

Klimatförändringar och digitalisering skapar förändringar av hela vårt transportsystem; infrastruktur, resandebeteende och fordonstyper påverkas. Förbättrad effektivitet och minskad klimatpåverkan är positivt men det innebär samtidigt en radikal omställning för fordonsindustrin både vad gäller produkter och produktion samt affärsmodeller. Vi står i mångt och mycket inför en konceptuell förändring av definitionen av vad fordon är.

Omformningen och omställningen av fordonsindustrin sker på ett antal nivåer. Detta innebär nya möjligheter men även utmaningar och risker, bland annat att företag, särskilt i underleverantörsledet, som inte hänger med i utvecklingen slås ut, eller att företag som har potential att växa inom fordonsindustrin inte ser den möjligheten.
 
”Fordonsdalen Stockholm” har som långsiktigt mål att utveckla fordonsindustrin i regionen i syfte att säkra tillväxt och internationell konkurrenskraft. Särskilt gäller det regionens små och medelstora företag tillsammans med regionens starka IT & tech-kluster. Målet är att etablera en bred och stärkande samverkansorganisation för hela Fordonsdalen och samtidigt öka tillgängligheten till den gemensamma forsknings- och innovationskapaciteten inom fordonsområdet.
 
Arbetet fokuserar både på kartläggning och analys, men även på att etablera fordonsindustrin i regionen nationellt samt förbättra samverkan. Företrädare från näringslivet, branschen, myndigheter och akademi är samtliga viktiga och projektet ska drivas i bred dialog och nära samverkan med berörda.
 
Inledningsvis etablerar nu projektet en ”Branschkarta 2030” som tar avstamp i prognoser och förväntade lägen för fordonsindustrin 2030 och de behov som då råder. Detta i syfte att i nästa steg kunna föreslå nödvändiga aktiviteter och stöd för att regionens företag skall fortsatt skall vara konkurrenskraftiga.

Vill ni höra mer om projektet?

Har ni frågor som behöver lyftas av projektet eller vill ni delta mer aktivt i arbetet? Välkomna att höra av er till oss. Sofia Wieselfors, projektledare Region Stockholm, sofia.wieselfors@sll.se  eller Magnus Burman, bitr projektledare KTH, mburman@kth.se

Läs mer på www.regionstockholm.se/verksamhet/Regional-utveckling/naringsliv-och-tillvaxt/fordonsdalen/

Innehållsansvarig:nickyr@kth.se
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2022-02-17
Framtidshopp när KTH tog emot praoelever från årskurs 8
Samverkan inom de strategiska partnerskapen
Precisionsmedicin för MS-sjuka och bättre luftkvalitet i tunnelbanan
Scania och KTH säkrar rätt kompetens för ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige
KTH och Region Stockholm forskar för bättre hälso- och sjukvård
Ett lyckat samarbete i rådande kris
”Pandemin har gett ny insikt om partnerskapets potential”
Vetenskapligt råd - ett samarbete mellan KTH och Stockholms stad
Mentorskapsprogram TechTensta
Fordonsdalen Stockholm
KTH:s och Region Stockholms forskningsprojekt ska förbättra hälso- och sjukvården
Forskning för att förebygga stroke
Förbättrad behandling med artificiell lunga
Isak forskar för en rättvis kollektivtrafik
CASTOR - KTH och Saab
Open Lab
Frontrunners for sustainable innovation
Integrated Transport Research Lab
MedTechLabs
Senseable Stockholm Lab
Samverkansprojekt skapar tillväxt för små och medelstora företag
”Samverkansförmåga bör värderas högre”
Samarbete med Stockholms stad och tredimensionella fastigheter
KTH och Hitachi ABB Power Grids samarbetar i grön omställning
Samarbetet som gör Stockholm smartare