Till innehåll på sidan

Vetenskapligt råd - ett samarbete mellan KTH och Stockholms stad

Under 2020 etablerades KTH:s vetenskapliga råd som en del av det strategiska partnerskapet mellan KTH och Stockholms stad. I rapporten Fossilfri och tillgänglig transport och mobilitet har man utvärderat det första året med rådet.

Publicerad 29 april 2021

Dialog för att möta utmaningar och behov

Sara Borgström

En nära dialog och samarbete har fördelar för många parter. För offentlig sektor är det viktigt att ha ett bra flöde av uppdaterad, vetenskapligt grundad kunskap för att möta alla de utmaningar finns, inte minst i en växande storstad. För KTH som vetenskaplig institution där samhällsnära, tillämpad forskning och undervisning utgör en av grundpelarna, är det viktigt att ha nära kontakt med samhällsaktörer som Stockholms stad, berättar Sara Borgström, docent på KTH.

- Det finns så klart sedan länge en mångfald av initiativ och projekt där KTH och staden samarbetar, ofta med extern finansiering som bas. Det vetenskapliga rådet är tänkt att vara ett komplement till dessa och med större ramar för samkunskapandet (eng: knowledge co-creation). Rådets syfte är att vara ett forum där stadens tjänstepersoner på olika sätt får möjlighet att möta kompetenser hos ledande forskare. Här ska de långsiktiga, strategiska frågor som rör stadens utmaningar lyftas gemensamt av tjänstepersoner och forskare. Det ger en möjlighet att identifiera kunskapsbehov för fortsatt forskning samt innovativa möjligheter för staden att undersöka vidare.

Arbetet med det vetenskapliga rådet är finansierat av Stockholms stad och leds av ett presidium med representanter från staden och KTH.

Första året med rådet

- Varje år arbetar rådet med ett särskilt tema som är grundat i Stockholms utmaningar – 2020 års tema var fossilfri och tillgänglig transport och mobilitet. Det var rådets första år och vi i presidiet fick mycket fria händer att planera för och genomföra rådets aktiviteter inom temat för att samtidig undersöka hur detta råd kan fungera för att uppfylla sitt syfte. Precis när vi hade beslutat om en plan var pandemin ett faktum i Sverige och vi behövde ställa om vår plan till ett helt digitalt format – så det blev inte alls som det först var tänkt, berättar Sara Borgström. Trots detta blev rådets första år mycket framgångsrikt, med bred medverkan och stort engagemang från både stadens tjänstepersoner och KTH:s forskare inom området.

- Vi är bara i början på något som jag tror kommer bli allt viktigare, då all typ av kunskap behövs och behöver mötas för att vi ska kunna hantera de komplexa utmaningar som vi står inför i Stockholm som en del av ett större globalt sammanhang.

En höjdpunkt var det första rådsmötet som samlade 13 forskare och 22 tjänstepersoner som under en hel dags workshop diskuterade centrala aspekter av framtidens mobilitet, såsom potentialen hos olika drivmedel, stadens rådighet och behovet av samverkan med andra aktörer, samhällsplanerings betydelse för att säkerställa att transport och mobilitetsfrågor hanteras utifrån ett helhetsperspektiv. Deltagarna var mycket nöjda och uttryckte att det finns ett stort behov av forum för mer öppna diskussioner som dessa, där det inte finns krav på leverans och att dessa forum är långsiktiga. Under de två rådsmötena diskuterades inte bara utmaningar utan också tänkbara åtgärder/nästa steg, både gemensamma och för staden och respektive KTH.

Rapport för 2020

Då det i slutet av året fanns så mycket att sammanfatta har vi sammanfattat rådets arbete och resultat i en rapport, berättar Sara Borgström.

Efter dessa två första år kommer det göras en större utvärdering tillsammans med styrgruppen och därefter se vad som varit framgångsrikt och vad som behöver förbättras.

- Vi är bara i början på något som jag tror kommer bli allt viktigare, då all typ av kunskap behövs och behöver mötas för att vi ska kunna hantera de komplexa utmaningar som vi står inför i Stockholm som en del av ett större globalt sammanhang.

Årsrapport 2020: Fossilfri och tillgänglig transport och mobilitet (pdf 1,0 MB)

Rapporten går också att läsa här:
Utredningar och rapporter om klimat och miljö - Stockholms stad

Nytt tema för 2021

Rådets tema för 2021 är Tillgänglig stad genom hela livet och knyter an till de utvecklingsområden som identifieras i Stockholms stads handlingsplan för en äldrevänlig stad.

  • Bostäder och stadsmiljö
  • Social isolering och ofrivillig ensamhet

För att anmäla intresse att medverka i KTH:s vetenskapliga råd för Stockholm stad 2021 vänligen kontakta Henrik Ernstson , ernstson@kth.se .

Vill du vet mer om vetenskapligt råd kontakta Sara Borgström  eller Henrik Ernstson .

Lsä mer om samarbetet mellan KTH och Stockholms stad - Samarbete med Stockholms stad och tredimensionella fastigheter

Om Vetenskapligt råd

KTH:s Vetenskapliga råd etablerades 2020, och är en del av det strategiska partnerskapet mellan Stockholms stad och KTH. Rådet syftar till att vara ett forum där stadens ledning och verksamheter i interaktiva former kan tillgodogöra sig kompetensen hos ledande forskare inom stadens verksamhetsområden.

Rådet leds av en styrgrupp med representanter från KTH och Stockholms stad. Det operativa arbetet utförs av ett presidium som under 2020 har utgjorts av Sofie Pandis Iveroth (Stockholms stad), Henrik Ernstson och Sara Borgström (KTH).

För att anmäla intresse att medverka i KTH:s vetenskapliga råd för Stockholm stad 2021 vänligen kontakta Henrik Ernstson ernstson@kth.se .

Om du har frågor kring Stockholm stads medverkan, vänd dig till Sofie Pandis Iveroth .

Träffarna äger rum tre gånger per år.

Av: Malin Nordin Bartlett

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2021-05-31
KTH och Region Stockholm forskar för bättre hälso- och sjukvård
Ett lyckat samarbete i rådande kris
”Pandemin har gett ny insikt om partnerskapets potential”
Vetenskapligt råd - ett samarbete mellan KTH och Stockholms stad
Mentorskapsprogram TechTensta
Fordonsdalen Stockholm
KTH:s och Region Stockholms forskningsprojekt ska förbättra hälso- och sjukvården
Forskning för att förebygga stroke
Förbättrad behandling med artificiell lunga
Isak forskar för en rättvis kollektivtrafik
– Öppenhet ger bättre produkter
Open Lab
Frontrunners for sustainable innovation
Digital Demo Stockholm
Integrated Transport Research Lab
MedTechLabs
Senseable Stockholm Lab
Samverkansprojekt skapar tillväxt för små och medelstora företag
”Samverkansförmåga bör värderas högre”
Samarbete med Stockholms stad och tredimensionella fastigheter
KTH och Hitachi ABB Power Grids samarbetar i grön omställning
Samarbetet som gör Stockholm smartare