Till innehåll på sidan

Sekretess

Som myndighet kan universitetet inte skydda information genom hemlighållande i en vidare utsträckning än vad som följer av svensk lagstiftning, främst offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller regleringar som tar sikte på bland annat just uppdragsforskning och samverkansforskning. Värt att notera är att lagstiftaren ansett att uppdragsgivarens/samarbetspartens (”den enskildes”) förväntan av att viss information hemlighålls vid universitetet (”myndigheten”) är relevant vid universitetets bedömning av om informationen omfattas av sekretess. Då universitetets beslut om detta kan överklagas är det svensk domstol som ytterst avgör om viss information omfattas av sekretess.

Uppdragssekretess anges på följande sätt i offentlighets- och sekretesslagen (OSL 31:12):

Sekretess gäller för uppgift som avser provning, bestämning av egenskaper eller myckenhet, värdering, vetenskaplig, teknisk, ekonomisk eller statistisk undersökning eller annat sådant uppdrag som myndigheten utför för en enskilds räkning, om det måste antas att uppdraget har lämnats under förutsättning att uppgiften inte röjs. /.../ För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Hos universitet och högskolor gäller sekretessen dock i högst tio år. Hos Patent- och registreringsverket gäller sekretessen i högst femtio år.

Samverkanssekretessen anges på följande sätt i offentlighets- och sekretesslagen (OSL 24:5):

Sekretess gäller hos universitet och högskolor för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat som har lämnats eller kommit fram vid sådan forskning som efter överenskommelse bedrivs i samverkan med en enskild, om det måste antas att den enskilde har deltagit i samverkan under förutsättning att uppgiften inte röjs. /…/ För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tio år.

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2021-04-05