Till innehåll på sidan

Uppdragsforskning

Uppdragsforskning innebär att universitetet genomför forskning på uppdrag från annan.

Universitetet är skyldigt att ta ut en avgift för uppdraget som helt täcker universitetets kostnader för projektet – full kostnadstäckning. Det finns inga formella hinder mot att uppdragsgivaren övertar ägandet till resultaten av uppdraget men i vissa fall är det tillräckligt med nyttjanderätter. Ytterst är detta för uppdragsgivaren och den utförande forskaren att komma överens om och frågan ska regleras i uppdragsforskningsavtalet som tecknas mellan uppdragsgivaren och universitetet innan arbetet påbörjas.

Resultat av uppdragsforskning

Uppdragsforskning ska medföra forskningsnytta för universitetet, vilket i regel innebär att resultaten ska kunna publiceras och presenteras i akademiska sammanhang och komma fortsatt forskning och undervisning till nytta. Universitetet är månt om att detta sker under kontrollerade former och med beaktande av eventuell sekretess liksom att uppdragsgivaren bereds möjlighet att skydda resultat innan offentliggörande. Därför erbjuder universitetet regelmässigt att resultaten inte sprids utan att uppdragsgivaren först informerats och har beretts möjlighet att senarelägga spridningen en rimlig tid, vanligtvis 90 dagar från det att uppdragsgivaren informerats, så att uppdragsgivaren kan söka immaterialrättsligt skydd, såsom patent. Processen för detta ska vara reglerad i uppdragsforskningsavtalet. För ytterligare information om universitetets möjligheter att hemlighålla information, se avsnittet Sekretess .

Universitetet utför sina forskningsuppdrag med den omsorg och noggrannhet som följer av att vara en framstående forskningsorganisation. Eftersom forskning till sin natur är en experimentell verksamhet har universitetet inte möjlighet att lämna garantier för att vissa forskningsresultat uppnås, dess kommersiella användbarhet eller att utvecklingsresultat inte är i konflikt med någon befintlig immaterialrätt.

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2021-04-05