Digital Demo Stockholm

Stockholm står, tillsammans med många andra städer och regioner runt om i världen, inför stora utmaningar bland annat som följd av urbanisering och ändrad demografisk fördelning. Dessa och andra utmaningar arbetar Digital Demo Stockholm med.

Digital Demo Stockholm är ett innovationssamarbete som ska förbättra och underlätta för invånarna i Stockholmsregionen med hjälp av digitala lösningar. I samarbetet ingår Stockholms stad, Region Stockholm, ABB, Ericsson, KTH, Skanska, Telia och Vattenfall.

Digital Demo Stockholm startade 2016 och är ett samarbete som förväntas pågå under flera år. Samarbetet bygger på ett långsiktigt partnerskap kring forskning och innovation mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv. Det långsiktiga målet för Digital Demo Stockholm är att skapa förutsättningar för en innovativ marknad som kan bidra till en långsiktigt hållbar, och skalbar, regional utveckling.

Agenda 2030:s globala mål ligger som grund för det framtida arbetet i Digital Demo Stockholm. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling; den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Följande områden är prioriterade:

  • Framtidens kommunikations- och logistiksystem – smarta ekosystem för kommunikation och transporter
  • Vård och omsorg – platsoberoende vård och omsorg
  • Klimat och miljö – klimatpositiv utveckling

I samarbetet ingår Stockholms stad, Region Stockholm, ABB, Ericsson, Skanska, Telia, Vattenfall, Stockholms universitet och KTH.

För mer information, kontakta:

Leif Handberg, projektledare för Digital Demo Stockholm, leifh@kth.se

Annika Engström, samverkansledare och kommunikationsstrateg för Digital Demo Stockholm, annengs@kth.se

www.digitaldemostockholm.se

Artikel Ny Teknik

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2019-11-14