Till innehåll på sidan

Samverkansforskning

Samverkansforskning inne­bär att universitetet bedriver forskning med en eller flera andra, exempelvis företag, andra universitet och/eller institut.

Man vid dator som förbereder presentation.

Inom samverkan bidrar parterna med resurser i form av till exempel ekono­miska medel, material och befintlig kunskap. Då samverkansforskning inte innebär full kostnadstäckning för uni­versitetet får samverkan inte medföra att samverkansparter erhåller rätt till bakgrundskunskap eller resultat som genererats vid universitetet med mindre än att separat och marknadsmässig ersättning utgår för detta. Eftersom universitetet omfattas av EU:s stats­stödsregler kan ett felaktigt erhållande av sådana rättigheter anses som otillåtet statsstöd, vilket till exempel kan medfö­ra återbetalningsskyldighet för samver­kansparten för stödet som mottagits.

Samverkansavtal för reglerat nyttjande av forskningsresultat

Samverkansforskning ska medföra forskningsnytta och därför förbehåller sig universitetet alltid möjligheten att kunna publicera resultaten liksom att dessa kan nyttjas i fortsatt forskning och undervisning. Detta gäller även när resultat framtagna vid universitetet övertas av en samverkanspart eller det finns möjlighet för en samverkanspart att överta eller på annat sätt nyttja re­sultaten. Universitetet är dock månt om att spridande av resultat sker med be­aktande av eventuell sekretess och sam­arbetsparters intresse av att resultatet skyddas innan det offentliggörs. Därför accepterar universitetet regelmässigt att spridande inte sker utan att samar­betsparterna först informerats och, vid behov, beretts möjlighet att senarelägga spridningen en rimlig tid, vanligtvis 90 dagar från det att samverkansparten informerats, så att samverkansparten kan söka immaterialrättsligt skydd, såsom patent. Processen för detta ska vara reglerad i samverkansavtalet. För ytterligare information om universite­tets möjligheter att hemlighålla infor­mation, se avsnittet Sekretess .

Det kan noteras att universitetet inte är behörigt att teckna avtal som kan medföra skadestånd för staten av obegränsad storlek och därför behöver samverkansavtal innehålla rimliga skadeståndsbegränsningar.

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2021-06-21