Till innehåll på sidan

Sekretess

Som myndighet ska universitetet följa Offentlighetsprincipen och huvudre­geln är att all information är allmän.

Universitetet kan därför inte tillämpa sekretess i vidare utsträckning än vad som följer av svensk lagstiftning, främst offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Offentlighets- och sekretesslagen innehåller regleringar om just upp­dragsforskning och samverkansforsk­ning. Värt att notera är att lagstiftaren ansett att uppdragsgivarens/samar­betspartens (”den enskildes”) förväntan av att viss information hemlighålls vid universitetet (”myndigheten”) är relevant vid universitetets bedömning av om uppgifterna omfattas av sekre­tess. Då universitetets beslut om detta kan överklagas är det svensk domstol som ytterst avgör om viss information omfattas av sekretess.

Uppdragssekretess anges på följande sätt i offentlighets- och sekretesslagen (OSL 31:12):

Sekretess gäller för uppgift som avser provning, bestämning av egenskaper el­ler myckenhet, värdering, vetenskaplig, teknisk, ekonomisk eller statistisk un­dersökning eller annat sådant uppdrag som myndigheten utför för en enskilds räkning, om det måste antas att upp­draget har lämnats under förutsättning att uppgiften inte röjs. /.../ För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Hos universitet och hög­skolor gäller sekretessen dock i högst tio år. Hos Patent- och registreringsver­ket gäller sekretessen i högst femtio år.

Samverkanssekretessen anges på föl­jande sätt i offentlighets- och sekre­tesslagen (OSL 24:5):

Sekretess gäller hos universitet och högskolor för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfin­ningar eller forskningsresultat som har lämnats eller kommit fram vid sådan forskning som efter överenskommelse bedrivs i samverkan med en enskild, om det måste antas att den enskilde har deltagit i samverkan under för­utsättning att uppgiften inte röjs. /…/ För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tio år.

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2021-06-14