Professor Anna Delin får Thuréuspriset 2018

Publicerad 2018-09-06

Grattis till Anna Delin som är mottagare av Thuréuspriset 2018. Motiveringen lyder: "För hennes signifikanta bidrag till teorin kring nanomagnetism"

- Nanomagnetism är ett forskningsfält där man studerar och försöker förstå magnetiska fenomen i mycket små objekt vars storlek typiskt bara mäter några nanometer, dvs några miljarddels meter. Min forskningsmetod är att göra kvantmekaniska beräkningar med hjälp av kraftfulla datorer, i syfte att beskriva och analysera den kvantmekaniska vågfunktionen i material och nanosystem.

En typ av nanoobjekt jag har studerat är nanotrådar, som kan vara så tunna att de bara består av en enda rad med atomer. De kvantmekaniska lagarna gör att trådar av metaller på nanoskala kan uppvisa magnetiska egenskaper även om materialet de består av inte är magnetiskt i vanlig mening. Under senare år har jag intresserat mig för magnetisk dynamik, dvs hur magnetismen ändras som funktion av tid. Magnetiska rörelser kan överföra magnetisk information och ändra magnetismen i ett material, och de kan också utgöra nanomagnetiska objekt i sig själva. Ett exempel på det senare är magnetiska skyrmioner, som är en typ av virvlar i den magnetiska strukturen. En intressant fråga som jag fokuserat på nyligen är hur stabila magnetiska skyrmioner är, dvs hur länge de existerar och hur detta beror av deras inre struktur, berättar Anna Delin.

Pressmeddelandet från Kungl Vetenskaps-Societeten i Uppsala hittas här: Pressmeddelande Thureuspris 2018 - Anna Delin (pdf 44 kB)